Maniak podsumowuje tydzień #61

FIL­MY


Bat­mo­bil na oficjal­nym zdję­ciu


Zack Sny­der opu­bli­ko­wał na swo­im twit­te­rze oficjal­ne zdję­cie po­jaz­du Bat­ma­na w fil­mie „Bat­man v Su­per­man: Dawn of Jus­tice”. Tak bę­dzie się on pre­zen­to­wać:

(klik­nij, aby po­więk­szyć)
Wóz wy­glą­da im­po­nu­ją­co i coś czu­ję, że bę­dzie to moja ulu­bio­na wer­sja słyn­ne­go Bat­mo­bi­lu.

Ri­chard Kiel nie ży­je


Ri­chard Kiel, zna­ny przede wszyst­kim z roli uro­cze­go zło­czyń­cy, zwa­ne­go Jaws (w pol­skich wer­sjach „Bu­źka” lub „Szczę­ka”) w cu­dow­nie ki­czo­wa­tych „Bon­dach” z Moo­re’em, zmarł 10 wrze­śnia. Miał pra­wie 75 lat.

SE­RIA­LE


Pra­ce nad „Ti­tans” dla TNT


Wy­glą­da na to, że co­raz wię­cej pro­duk­cji opar­tych na ko­mik­sach DC, tra­fi do te­le­wi­zji. Tym ra­zem mó­wi się o pro­jek­cie opar­tym na ko­mik­sach pt. „Teen Ti­tans”, któ­ry miał­by tra­fić do sta­cji ka­blo­wej TNT. Głów­nym bo­ha­te­rem se­ria­lu bę­dzie Dick Gray­son, któ­ry jako Ni­gh­twing chce wyjść spod cie­nia Bat­ma­na i prze­wo­dzi gru­pie mło­dych bo­ha­te­rów, w któ­rej znaj­dą się m.in. Ra­ven i Star­fire. Aki­va Golds­man („Ja, ro­bot”, „Kod Da Vin­ci”) i Marc Haimes („Le­gen­da Zor­ro”) bę­dą pro­du­cen­ta­mi wy­ko­naw­czy­mi.
Cie­szę się, że co­raz wię­cej rze­czy od DC tra­fia do te­le­wi­zji, bo se­rial jako me­dium daje bar­dzo du­że moż­li­wo­ści sce­na­rzy­stom. Trzy­mam kciu­ki za „Ti­tans” i mam na­dzie­ję, że wkrót­ce zo­ba­czy­my efek­ty pra­cy nad tą pro­duk­cją.

„Once Upon a Time” — nowy zwia­stun


Uka­zał się nowy, dłuż­szy zwia­stun czwar­te­go se­zo­nu „On­ce Upon a Time, któ­re­go pre­mie­ra już za dwa ty­go­dnie.


Nie mo­gę się do­cze­kać, a za ty­dzień za­po­wiem w związ­ku z tym kil­ka zmian na blo­gu i nie­spo­dzian­ki!

„Ra­port mniej­szo­ści” — szcze­gó­ły


Ostat­nio mó­wi­łem o tym, że szy­ko­wa­ny jest se­rial, opar­ty na fil­mie „Ra­port mniej­szo­ści”. Te­raz zna­ne są szcze­gó­ły. Ak­cja pro­jek­tu mia­ła­by się to­czyć 10 lat po wy­da­rze­niach uka­za­nych w fil­mie. Je­den z trzech te­le­pa­tów pró­bu­je wieść „nor­mal­ne” ży­cie, ale wciąż drę­czą go wi­zje przy­szło­ści. Spo­ty­ka pa­nią oficer, któ­ra bo­ry­ka się ze swą prze­szło­ścią i mo­że po­móc mu od­na­leźć sens jego daru.
Wy­glą­da na to że se­rial bę­dzie sta­no­wić pew­ne­go ro­dza­ju kon­ty­nu­ację, a za­rys fa­bu­ły brzmi cał­kiem sen­sow­nie (choć nie­co sztam­po­wo). Cie­ka­we, co z tego wyj­dzie.

GRY


„Ar­kham Knight” — data pre­mie­ry


Usta­lo­no wresz­cie osta­tecz­ną da­tę pre­mie­ry naj­now­szej gry z se­rii „Ar­kham”, czy­li „Bat­man: Ar­kham Knight”. Ta uka­że się do­pie­ro 2 czerw­ca 2015 roku. I do­brze — przy­naj­mniej w ten spo­sób twór­cy bę­dą mie­li od­po­wied­nią ilość cza­su, by swój pro­dukt do­pra­co­wać.

Komentarze