Maniak podsumowuje tydzień #35

FIL­MY


Roz­da­no Or­ły


10 mar­ca roz­da­no na­gro­dy Pol­skiej Aka­de­mii Fil­mo­wej — Or­ły. Oto lau­re­aci:
 • Naj­lep­szy film: „I­da” w re­ży­se­rii Paw­ła Paw­li­kow­skie­go
 • Naj­lep­szy film do­ku­men­tal­ny: „In­ny świat” w re­ży­se­rii Do­ro­ty Kę­dzie­rzaw­skiej
 • Naj­lep­szy film eu­ro­pej­ski: „Su­gar Man” w re­ży­se­rii Ma­li­ka Ben­djel­lo­ula
 • Naj­lep­sza re­ży­se­ria: Pa­weł Paw­li­kow­ski za film „I­da”
 • Naj­lep­szy sce­na­riusz: Ma­ciej Pie­przy­ca za film „Ch­ce się żyć”
 • Naj­lep­sze zdję­cia: Krzysz­tof Ptak i Woj­ciech Sta­roń za zdję­cia do fil­mu „Pa­pu­sza”
 • Naj­lep­sza sce­no­gra­fia: Anna Wun­der­lich za film „Pa­pu­sza”
 • Naj­lep­sze ko­stiu­my: Bar­ba­ra Si­kor­ska­-Bo­uf­fał za film „Pa­pu­sza”
 • Naj­lep­sza mu­zy­ka: Jan Kan­ty Paw­luś­kie­wicz za mu­zy­kę do fil­mu „Pa­pu­sza”
 • Naj­lep­szy dźwięk: Gu­il­lau­me Le Braz i Ja­cek Ha­me­la za film „I­ma­gi­ne”
 • Naj­lep­szy mon­taż: Ja­ro­sław Ka­miń­ski za film „Ida”
 • Naj­lep­sza głów­na rola ko­bie­ca: Aga­ta Ku­le­sza za ro­lę w fil­mie „I­da”
 • Naj­lep­sa głów­na rola mę­ska: Da­wid Ogrod­nik za ro­lę w fil­mie „Ch­ce się żyć”
 • Naj­lep­sza dru­go­pla­no­wa rola ko­bie­ca: Anna Neh­re­bec­ka za ro­lę w fil­mie „Ch­ce się żyć”
 • Naj­lep­sza dru­go­la­no­wa rola mę­ska: Ar­ka­diusz Ja­ku­bik za ro­lę w fil­mie „Ch­ce się żyć”
 • Od­kry­cie roku: Bodo Kox za re­ży­se­rię fil­mu „Dziew­czy­na z sza­fy”
 • Na­gro­da pu­blicz­no­ści: „Ch­ce się żyć” w re­ży­se­rii Ma­cie­ja Pie­przy­cy
W więk­szo­ści ka­te­go­rii ra­czej bez za­sko­czeń — „I­da” by­ła zde­cy­do­wa­nym fa­wo­ry­tem od sa­me­go po­cząt­ku. Tro­chę szko­da, że na­gro­dy za pierw­szo­pla­no­wą ro­lę mę­ską nie otrzy­mał Ro­bert Więc­kie­wicz, któ­ry w fil­mie „Wa­łę­sa. Czło­wiek z na­dziei” był ge­nial­ny, ale z dru­giej stro­ny, Ogrod­nik rów­nież stwo­rzył im­po­nu­ją­cą kre­ację w „Ch­ce się żyć”.

Zwia­stun „Mia­sta 44”


Po­ja­wił się zwia­stun fil­mu „Mia­sto 44”, ko­lej­ne­go po „Ka­mie­niach na sza­niec” i „Pow­sta­niu war­szaw­skim”, fil­mu, po­ru­sza­ją­ce­go te­ma­ty­kę dru­giej woj­ny świa­to­wej.


Wy­glą­da na­praw­dę nie­źle od stro­ny re­ali­za­cyj­nej. Za fil­mem stoi Jan Ko­ma­sa (śred­nia­wa „Sa­la sa­mo­bój­có­w”), a w roli głów­nej wy­stą­pi Jó­zef Paw­łow­ski („Jack Strong”). Pre­mie­ra od­bę­dzie się 19 wrze­śnia.

Za­po­wiedź no­wej „Klą­twy Ju-on”


Uka­za­ła się za­po­wiedź no­we­go fil­mu z se­rii „Klą­twa Ju-on”. Bę­dzie on za­ty­tu­ło­wa­ny: „Ju-on: Owa­ri no ha­ji­ma­ri” (『呪怨-終わりの始まり』; „Klą­twa Ju­-on: Po­czą­tek koń­ca­”).


Klip zbyt wie­le nie zdra­dza. Roz­po­czy­na się wy­ni­ka­mi an­kie­ty prze­pro­wa­dzo­nej w dniach 27–28 stycz­nia 2014, w któ­rej 1800 Ja­poń­czy­ków wy­bra­ło naj­strasz­niej­szą we­dług nich se­rię hor­ro­rów. Na pią­tym miej­scu upla­so­wa­ła się „Pa­ra­nor­mal Ac­ti­vi­ty” na czwar­tym „Cha­ku­shin ari” (『着信アリ』 „Nie­ode­bra­ne po­łą­cze­nie­”) na trze­cim „Pi­ła” (na­praw­dę?) na dru­gim „Ring” (『リング』), a na pierw­szym wła­śnie „Klą­twa Ju-on”. Na­stęp­nie mamy szyb­ki mon­taż krót­kich scen i cha­rak­te­ry­stycz­ne char­cze­nie — znak fir­mo­wy fil­mów z se­rii.
Film wej­dzie na ekra­ny ja­poń­skich kin 28 czerw­ca. Ja­poń­ska ak­tor­ka Sa­sa­ki No­zo­mi (佐々木望) za­gra w nim na­uczy­ciel­kę, któ­ra po­sta­na­wia spraw­dzić, dla­cze­go jej uczeń, Sa­eki To­shio (佐伯俊雄) od dłuż­sze­go cza­su nie po­ja­wiał się na lek­cjach. Znaj­dzie się przez to w domu, w któ­rym dzie­sięć lat wcze­śniej ro­ze­gra­ła się tra­ge­dia.
Fa­bu­ła brzmi dość po­dob­nie do jed­ne­go z seg­men­tów z pierw­szej czę­ści se­rii z 2000 roku. Tym nie­mniej je­stem cie­kaw, co z tego wyj­dzie.

Ob­sa­da „Ziar­na praw­dy”


Ogło­szo­no ob­sa­dę fil­mu na pod­sta­wie fil­mu Zyg­mun­ta Mi­ło­szew­kie­go, pt. „Ziar­no praw­dy”, któ­ry wy­re­ży­se­ru­je Bo­rys Lan­kosz („Re­wer­s”). Głów­ną ro­lę pro­ku­ra­to­ra Teo­do­ra Szac­kie­go ode­gra Ro­bert Więc­kie­wicz („Ró­życz­ka”, „Wa­łę­sa”, „Pod moc­nym anio­łe­m”), a u jego boku zo­ba­czy­my m.in. Je­rze­go Tre­lę, Mag­da­le­nę Wa­lach, Alek­san­drę Ham­ka­ło, Krzysz­to­fa Pie­czyń­skie­go i An­drze­ja Zie­liń­skie­go.
Film od­ci­na się tym sa­mym od po­przed­niej ad­ap­ta­cji książ­ki Mi­ło­szew­skie­go pt. „U­wi­kła­nie”, w któ­rym głów­ną ro­lę za­gra­ła Maja Osta­szew­ska (głów­ne­mu bo­ha­te­ro­wi zmie­nio­no płeć). Kry­mi­nał Mi­ło­szew­skie­go to zna­ko­mi­ty ma­te­riał na film, a w rę­kach Lan­ko­sza i z ta­ką ob­sa­dą, mo­że wyjść na­praw­dę do­brze. Trzy­mam kciu­ki.

SE­RIA­LE


„SAO” w czerw­cu


Na oficjal­nym pa­ne­lu „Sword Art On­line” pod­czas Den­ge­ki Game Fe­sti­val ujaw­nio­no nowe szcze­gó­ły na te­mat dru­giej se­rii ani­me, opar­te­go na se­rii ksią­żek Ka­wa­ha­ry Re­kie­go (川原礫). Se­rial za­de­biu­tu­je w czerw­cu i zgod­nie z przy­pusz­cze­nia­mi, bę­dzie sta­no­wić ad­ap­ta­cję pią­te­go i szó­ste­go tomu. Po­ka­za­no tak­że no­wą gra­fikę pro­mo­cyj­ną:

(klik­nij, aby po­więk­szyć)

Byle do czerw­ca, w ta­kim ra­zie.

Oficjal­ny opis „Go­tham””


Ru­szy­ła stro­na in­ter­ne­to­wa szy­ko­wa­ne­go na przy­szły se­zon se­ria­lu „Go­tham” Zna­leźć mo­że­my na niej oficjal­ny opis se­ria­lu:
Każ­dy zna na­zwi­sko ko­mi­sa­rza Gor­do­na. To je­den z naj­więk­szych prze­ciw­ni­ków prze­stęp­cze­go świa­ta, czło­wiek, któ­re­go imię jest sy­no­ni­mem pra­wa i po­rząd­ku. Ale co wie­my o hi­sto­rii Gor­do­na i jego dro­dze od po­cząt­ku­ją­ce­go ofice­ra śled­cze­go do ko­mi­sa­rza po­li­cji? Cze­go by­ło trze­ba, by prze­do­stać się przez wie­le warstw ko­rup­cji, któ­ra tak na­praw­dę rzą­dzi­ła w Go­tham City, miej­scu, któ­re zro­dzi­ło naj­bar­dziej zna­nych zło­czyń­ców na świe­cie? I w ja­kich oko­licz­no­ściach po­ja­wi­ły się tam tak nie­zwy­kłe oso­bi­sto­ści jak Cat­wo­man, Pin­gwin, Ri­ddler, Two-Face i Jo­ker?
GO­THAM to hi­sto­ria po­cząt­ków su­perz­ło­czyń­ców i mści­cie­li zna­nych z ko­mik­sów DC Co­mics, któ­ra po­ka­że zu­peł­nie nowy, nie­opo­wie­dzia­ny wcze­śniej roz­dział. Pro­du­cent wy­ko­naw­czy i sce­na­rzy­sta Bru­no Hel­ler („Men­ta­li­sta”, „Rzy­m”) po­ka­że w GO­THAM ka­rie­rę po­li­cjan­ta w nie­bez­piecz­nym, sko­rum­po­wa­nym mie­ście, ba­lan­su­ją­cym na kra­wę­dzi upad­ku oraz hi­sto­rię na­ro­dzin jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych su­per­bo­ha­te­rów na­szych cza­sów.

Do­ra­sta­ją­cy w przed­mie­ściach, ota­cza­ją­cych Go­tham City, JAMES GOR­DON (Ben Mc­Ken­zie, „Gli­nia­rze z South­land”, „Ży­cie na fa­li­”) ide­ali­zo­wał to mia­sto jako wspa­nia­łą i eks­cy­tu­ją­cą me­tro­po­lię, w któ­rej jego zmar­ły oj­ciec nie­gdyś słu­żył jako od­no­szą­cy suk­ce­sy pro­ku­ra­tor okrę­go­wy. Te­raz, po dwóch ty­go­dniach pra­cy na sta­no­wi­sku ofice­ra po­li­cji Go­tham City, za­rę­czo­ny z uko­cha­ną BAR­BA­RĄ KEAN (E­rin Ri­chards, „O­pen Grave”, „Brea­king In&”) Gor­don pro­wa­dzi ta­kie ży­cie, o ja­kim ma­rzył — mimo, że ma na­dzie­ję przy­wró­cić mia­sto do ta­kie­go, ja­kim je za­pa­mię­tał w dzie­ciń­stwie — czy­ste­go i bez­grzesz­ne­go.

Od­waż­ny, szcze­ry i go­to­wy, by udo­wod­nić, na co go stać, nowo upie­czo­ny oficer zo­sta­je part­ne­rem aro­ganc­ke­go, acz by­stre­go HAR­VE­YA BU­LLO­CKA, le­gen­dy po­li­cji (Do­nal Logue, „Sy­no­wie anar­chii”, „Ter­riers”, „Vi­kings”, „Stróż pra­wa­”). Do­sta­ją naj­więk­szą spra­wę w mie­ście od lat: mor­der­stwo lo­kal­nych mi­liar­de­rów Tho­ma­sa i Mar­thy Wayne'ów. Na miej­scu zbrod­ni Gor­don spo­ty­ka je­dy­ną oso­bę, któ­ra prze­ży­ła — dwu­na­sto­let­nie­go, bar­dzo wraż­li­we­go BRUCE’A (Da­vid Ma­zo­uz, „To­uch”), z któ­rym mło­dy oficer czu­je nie­wy­tłu­ma­czal­ną więź. Po­ru­szo­ny stra­tą chłop­ca, Gor­don przy­się­ga zła­pać za­bój­cę.

Prze­dzie­ra­jąc się przez sko­rum­po­wa­ny sys­tem spra­wie­dli­wo­ści Go­tham, Gor­don sta­wi czo­ła ro­bią­cej wra­że­nie sze­fo­wej gan­gu FISH MOO­NEY (Ja­da Pin­kett Smith, fil­my z se­rii „Mat­rix”, „Sio­stra Haw­thor­ne”, „Za­kład­nik”) i wie­lu in­nym po­sta­ciom, któ­rzy zo­sta­ną jed­ny­mi z naj­bar­dziej zna­nych zło­czyń­ców po­pkul­tu­ry, m.in. na­sto­let­niej SE­LI­NIE KYLE, czy­li przy­szłej CAT­WO­MAN (w tej roli de­biu­tant­ka Cam­ren Bi­con­do­va) oraz OS­WAL­DO­WI CO­BBLE­PO­TO­WI al­ias PIN­GWI­NOWI (Ro­bin Lord Tay­lor, „The Wal­king Dead”, „Dru­ga zie­mia­”).

Choć ten se­rial kry­mi­nal­ny po­ka­że głów­nie burz­li­wą i wy­jąt­ko­wą ka­rie­rę Gor­do­na w po­li­cji Go­tham City, na cze­le któ­rej stoi Ka­pi­tan SA­RAH E­SSEN (Za­bry­na Gu­eva­ra, „Toż­sa­mość szpie­ga­”), sku­pi się tak­że na nie­zwy­kłej przy­jaź­ni Gor­do­na z mło­dym spad­ko­bier­cą for­tu­ny Wayne’ów, któ­re­go wy­cho­wu­je nie­wzru­szo­ny ka­mer­dy­ner, AL­FRED (Sean Per­twee, „Ca­me­lot”, „E­le­men­ta­ry­”). To przy­jaźń, któ­ra bę­dzie trwać na ca­łe ży­cie i ode­gra klu­czo­wą ro­lę w prze­zna­cze­niu mło­de­go chłop­ca, któ­rym jest zo­sta­nie bo­ha­te­rem.

Bo­ha­te­ro­wie GO­THAM opar­ci są na po­sta­ciach, któ­rych przy­go­dy pu­bli­ku­je DC Co­mics. Se­rial pro­du­ku­je War­ner Bros Te­le­vi­sion. Pro­du­cent wy­ko­naw­czy Bru­no Hel­ler („Men­ta­li­sta;”) na­pi­sał od­ci­nek pi­lo­to­wy, któ­ry wy­re­ży­se­ru­je i wy­pro­du­ku­je no­mi­no­wa­ny do na­gro­dy Emmy Da­nny Ca­nnon (se­ria „C­SI”, „Ni­ki­ta”).
Po­twier­dzi­ły się za­tem wcze­śniej­sze, nie­oficjal­ne do­nie­sie­nia na te­mat fa­bu­ły se­ria­lu. Bar­dzo ki­bi­cu­ję temu pro­jek­to­wi i oby się udał.

„Flash” w peł­nej kra­sie


Po ze­szło­ty­go­dnio­wym frag­men­cie, opu­bli­ko­wa­no zdję­cie peł­nej wer­sji stro­ju Fla­sha, któ­ry przy­wdzie­je w przy­go­to­wy­wa­nym se­ria­lu. Oto ona:

(klik­nij, aby po­więk­szyć)

Ko­stium jed­no­cze­śnie po­zo­sta­je w du­chu ko­mik­sów i jest do­sto­so­wa­ny do dzi­siej­szych re­aliów. Zde­cy­do­wa­nie je­stem na tak.

Con­stan­ti­ne w fir­mo­wym dla sie­bie stro­ju


Po­ja­wi­ło się też zdję­cie Mat­ta Gra­ve­sa w stro­ju Joh­na Con­stan­tine’a, któ­re­go za­gra w se­ria­lu pt. „Con­stan­tine”.

(klik­nij, aby po­więk­szyć)

Je­śli tak ma to wy­glą­dać, to ab­so­lut­nie się zga­dzam. Strój jest cał­ko­wi­cie wier­ny ko­mik­so­we­mu i oby ca­ły se­rial taki był. No dob­ra, przy­naj­mniej, że­by za bar­dzo nie od­bie­gał.

KO­MIK­SY


„I­nfini­ty Man and the Fo­re­ver Pe­ople”


Dan Di­Dio oraz Ke­ith Gif­fen po­łą­czą si­ły i wspól­nie bę­dą pi­sać no­wą se­rię DC Co­mics, któ­ra za­de­biu­tu­je w czerw­cu. Bę­dzie ona za­ty­tu­ło­wa­na „I­nfini­ty Man and the Fo­re­ver Pe­ople” i na­wią­że do słyn­ne­go „Fo­urth World” Ja­cka Kir­by’ego. W pierw­szym nu­me­rze czwór­ka naj­lep­szych uczniów z New Ge­ne­sis przy­bę­dzie na Zie­mię ba­dać i wspo­ma­gać roz­wój ludz­ko­ści, lecz wkrót­ce od­kry­je praw­dzi­wy, mrocz­ny cel swej mi­sji — za­gro­że­nie tak wiel­kie, że mo­że po­waż­nie za­trząść fa­sa­da­mi ca­łe­go mul­ti­wer­sum. Je­dy­nym, co stoi mię­dzy nimi a cał­ko­wi­tym znisz­cze­niem, jest ta­jem­ni­cza isto­ta zwa­na In­fini­ty Man.
Brzmi bar­dzo cie­ka­wie, ale bio­rąc pod uwa­gę sce­na­rzy­stów, któ­rzy są dość nie­rów­ni, z ja­ko­ścią mo­że być róż­nie.

GRYNa­gro­dy BAFTA


BAFTA roz­da­ła na­gro­dy dla gier kom­pu­te­ro­wych. Oto li­sta zwy­cięz­ców:
 • Przy­go­do­wa gra ak­cji: „The Last of Us”
 • Osią­gnię­cie ar­ty­stycz­ne: „Tear­a­way”
 • Osią­gnię­cie dźwię­ko­we: „The Last of Us”
 • Naj­lep­sza gra: „The Last of Us”
 • Gra bry­tyj­ska: „Grand Theft Auto V”
 • De­biut: „Gone Home”
 • Gra ro­dzin­na: „Tear­a­way”
 • Pro­jekt gry: „Grand Theft Auto V”
 • In­no­wa­cja w grze: „Bro­thers: A Tale of Two Sons”
 • Gra na urzą­dze­nia i kon­so­le prze­no­śne: „Te­ara­way”
 • Tryb wie­lo­oso­bo­wy: „Grand Theft Auto V”
 • Mu­zy­ka: „Bio­Shock In­fi­nite”
 • Ak­tor: Ash­ley John­son (ja­ko El­lie, „The Last of Us”)
 • Gra spor­to­wa: „FI­FA 14”
 • Fa­bu­ła: „The Last of Us”
 • Stra­te­gia i sy­mu­la­cja: „Pa­pers, Ple­ase”
 • Na­gro­da BA­FTA dla gry, któ­rej twór­ców war­to ob­ser­wo­wać (w­rę­cza­na wraz z Dare to Be Di­gi­tal) „Size DOES Ma­tter”
 • Człon­ko­stwo w aka­de­mii: Rock­star Ga­mes
Zgod­nie z tym, cze­go moż­na by­ło się do­my­ślić, więk­szość ka­te­go­rii zdo­mi­no­wa­ła gra „The Last of Us”, choć zna­la­zło się tak­że pa­rę na­gród dla „GTA V” oraz „Te­ara­way”.

Komentarze