Maniak podsumowuje tydzień #42

MA­NIAK TY­TU­ŁEM WSTĘPU


Mi­nął kwie­cień, czy­li Mie­siąc Whe­do­na (ra­ny, jak szyb­ko), w związ­ku z czym ma­łe pod­su­mo­wa­nie ak­cji. Na blo­gu uda­ło mi się opu­bli­ko­wać sześć tek­stów, w tym: trzy w ra­mach ru­bry­ki „Ma­niak ina­czej” (o spe­cy­ficz­nym ję­zy­ku w „Bu­ffy”, mo­ich ulu­bio­nych od­cin­kach tego se­ria­lu oraz o współ­pra­cow­ni­kach Whe­do­na), dwa w ra­mach ru­bryki „Ma­niak po­le­ca” (o ko­mik­sie „Fray” oraz o in­ter­ne­to­wym mu­si­ca­lu „Dr. Ho­rri­ble’s Sing-Along Blog”) i je­den w ra­mach ru­bry­ki „Ma­niak oce­nia” (re­cen­zja naj­now­sze­go nu­me­ru „An­gel and Faith”). Z naj­więk­szym od­ze­wem spo­tka­ła się not­ka o od­cin­kach „Bu­ffy”, co w grun­cie rze­czy bar­dzo po­zy­tyw­nie mnie za­sko­czy­ło. Ze wszyst­ki­mi not­ka­mi mo­że­cie za­po­znać się, kli­ka­jąc tu­taj.
Ko­niec Mie­sią­ca Whe­do­na nie ozna­cza oczy­wi­ście za­nie­cha­nia pu­bli­ka­cji tek­stów zwią­za­nych z twór­cą, choć w głów­nej mie­rze bę­dą to ra­czej re­cen­zje. Po­wtór­ka ak­cji za rok, na­to­miast jesz­cze w tym roku mo­że­cie się spo­dzie­wać ko­lej­nych te­ma­tycz­nych mie­się­cy (szcze­gó­ły wkrót­ce).
Za­nim przej­dę do wła­ści­we­go pod­su­mo­wa­nia ty­go­dnia (jesz­cze trosz­kę) ostat­ni ko­mu­ni­kat. Po­nie­waż ostat­nio co­raz bar­dziej po­pu­lar­ny sta­je się wśród blo­ge­rów ser­wis ask.fm, tak­że i ja za­ło­ży­łem tam kon­to. Swo­je py­ta­nia mo­że­cie za­da­wać mi, kli­ka­jąc na ikon­kę w menu po pra­wej stro­nie lub (wer­sja dla le­ni­wych) tu­taj.
A te­raz do pod­su­mo­wa­nia. :)

FIL­MY


Zna­na ob­sa­da siód­me­go epi­zo­du „Gwiezd­nych Wo­jen”


Wy­twór­nia Lu­ca­sfilm ogło­si­ła ob­sa­dę siód­me­go epi­zo­du „Gwiezd­nych Wo­jen”. Oto treść oficjal­ne­go oświad­cze­nia:
Eki­pie „Gwiezd­nych Wo­jen” jest nie­zmier­nie mi­ło ogło­sić ob­sa­dę fil­mu „Gwiezd­ne Woj­ny: Epi­zod VII”.
Ak­to­rzy: John Bo­yega, Dai­sy Ri­dley, Adam Dri­ver, Oscar Isaac, Andy Ser­kis, Domhnall Glee­son, i Max von Sy­dow do­łą­czą w no­wym fil­mie do gwiazd pierw­szej try­lo­gii: Harri­so­na For­da, Ca­rrie Fi­sher, Mar­ka Ha­mi­lla, An­tho­ny’ego Da­niel­sa, Pe­te­ra May­hew i Ke­nny’ego Ba­ke­ra.
Re­ży­ser J. J. Abrams mó­wi: „Je­ste­śmy pod­eks­cy­to­wa­ni, że wresz­cie mo­że­my po­dzie­lić się z Wami ob­sa­dą fil­mu «Gwiezd­ne Woj­ny: Epi­zod VII». To za­rów­no emo­cjo­nu­ją­ce, jak i nie­co sur­re­ali­stycz­ne wi­dzieć uko­cha­ną ob­sa­dę pierw­szych fil­mów i wspa­nia­łych no­wych ak­to­rów w jed­nym ze­spo­le, dzię­ki któ­re­mu na nowo po­wo­ła­my ten świat do ży­cia. Za­czy­na­my zdję­cia już za kil­ka ty­go­dni i każ­dy robi, co mo­że, by fani byli za­do­wo­le­ni.”
film „Gwiezd­ne Woj­ny: Epi­zod VII” zo­sta­nie wy­re­ży­se­ro­wa­ny przez J. J. Abram­sa na pod­sta­wie sce­na­riu­sza au­tor­stwa Law­ren­ce’a Kas­da­na i Abram­sa. Pro­du­ku­ją Kath­leen Ke­nne­dy, J. J. Abrams i Bry­an Burk, na­to­miast John Will­iams po­wra­ca jako kom­po­zy­tor. Film uka­że się na świe­cie 18 grud­nia 2015 roku [w/g in­for­ma­cji pol­skie­go od­dzia­łu Dis­neya, w Pol­sce na ekra­ny kin wej­dzie ty­dzień póź­niej, tj. 25 grud­nia — przyp. mój].
Brzmi na­praw­dę cie­ka­wie. Jest kil­ka mniej zna­nych na­zwisk (Bo­yega czy Rid­ley, któ­rzy do tej pory wy­stę­po­wa­li głów­nie w se­ria­lach) oraz kil­ka na­praw­dę du­żych (Von Sy­dow, Isaac czy Ser­kis). No i po­wra­ca­ją: Luke, Leia, Han Solo, Chew­ba­cca oraz an­dro­idy. My­ślę, że dzię­ki ta­kiej mie­szan­ce uda się Abram­so­wi uzy­skać cie­ka­wy efekt. Ale za­nim się o tym prze­ko­na­my, mu­si­my po­cze­kać po­nad pół­to­ra roku. Na pew­no bę­dzie war­to!

Nowy zwia­stun „Wo­jow­ni­czych żół­wi nin­ja”


Uka­zał się nowy zwia­stun „Wo­jow­ni­czych Żół­wi Nin­ja”. Choć w su­mie no­wy to moc­ne nad­uży­cie. Tak na­praw­dę róż­ni się od po­przed­nie­go tym, że do­da­no kil­ka krót­kich mi­ga­wek, na któ­rych wi­dać wy­gląd po­szcze­gól­nych żół­wi.


Pó­ki co nie chcę oce­niać, ale mam pew­ne oba­wy, co do efek­tu koń­co­we­go.

Zdję­cia do „War­cra­fta” na ukoń­cze­niu


Dun­can Jones (”Kod nie­śmier­tel­no­ści­”), któ­ry wy­re­ży­se­ru­je ki­no­wą wer­sję gier z se­rii „War­craft”, nie próż­nu­je. Choć pre­mie­ra fil­mu zo­sta­ła wy­zna­czo­na do­pie­ro na po­czą­tek roku 2016, to zdję­cia zo­sta­ną za­koń­czo­ne już za nie­speł­na trzy ty­go­dnie. Na­stęp­nie fil­mow­ców cze­ka żmud­ny etap post­pro­duk­cji, za ja­kiś czas zaś z pew­no­ścią ru­szy wiel­ka ma­chi­na mar­ke­tin­go­wa.
Na ra­zie wia­do­mo o fil­mie tyle, że bę­dzie on fa­bu­lar­nie na­wią­zy­wać do pierw­szej gry i opo­wie o po­cząt­kach woj­ny lu­dzi i or­ków.
„War­craft” to bar­dzo bo­ga­ty i fa­scy­nu­ją­cy świat. Mam na­dzie­ję, że Dun­can Jones, pry­wat­nie wiel­ki fan se­rii, z po­wo­dze­niem prze­nie­sie go na ekra­ny kin.

Nie ży­je Bob Hos­kins


Smut­na wia­do­mość — zna­ko­mi­ty ak­tor, Bob Hos­kins, zna­ny z ról w ta­kich fil­mach jak: „Mona Lisa”, „Kto wro­bił kró­li­ka Ro­ge­ra?”, „Sy­re­ny”, „Hook”, „Su­per Ma­rio Bros”, „Ni­xon” czy „Ho­lly­wood­land”, zmarł 29 kwiet­nia na za­pa­le­nie płuc. Wiel­ka szko­da.

SE­RIA­LE


Peł­ny zwia­stun „E­xtant”


Wresz­cie jest peł­ny zwia­stun se­ria­lu „E­xtant” z Hal­le Ber­ry w ro­li głów­nej.


Opi­sy­wa­ny przez twór­ców jako in­te­li­gent­na mie­szan­ka fan­ta­sty­ki na­uko­wej i dra­ma­tu psy­cho­lo­gicz­ne­go, se­rial za­po­wia­da się nad­zwy­czaj in­te­re­su­ją­co. Mam na­dzie­ję, że taki też bę­dzie.

Zwia­stun se­ria­lu „Gwiezd­ne Woj­ny: Re­be­lian­ci”


Po­ja­wił się tak­że zwia­stun se­ria­lu ani­mo­wa­ne­go „Gwiezd­ne Woj­ny: Re­be­lian­ci”.


Jest też wer­sja z du­bbin­giem, je­śli nie prze­szka­dza Wam sła­by lek­tor.


My­ślę, że se­rial za­po­wia­da się cał­kiem nie­źle. Zwia­stun jest bar­dzo ład­nie za­ni­mo­wa­ny, po­do­ba mi się tak­że spe­cy­ficz­na kre­ska. Na ko­rzyść prze­ma­wia znacz­nie cie­kaw­szy niż Woj­ny Klo­nów okres, w któ­rym osa­dzo­no ak­cję. Je­stem do­brej my­śli.

KO­MIK­SY


„Wiedź­min” od Dark Hor­se w Pol­sce


Dark Hor­se pu­bli­ku­je obec­nie w USA swo­ją pie­cio­od­cin­ko­wą mi­ni­se­rię osa­dzo­ną w świe­cie „Wiedź­mi­na”. Ko­mik­sy moż­na też po­bie­rać z ich stro­ny (za opła­tą, rzecz ja­sna) w wer­sji cy­fro­wej po pol­sku, o czym wspo­mi­na­łem już w jed­nym z pod­su­mo­wań. Je­śli jed­nak chce­cie wer­sję pa­pie­ro­wą i wo­le­li­by­ście prze­czy­tać ją po pol­sku, to naj­praw­do­po­dob­niej jesz­cze w tym roku bę­dzie­cie mie­li ta­ką moż­li­wość. Jak in­for­mu­ją przed­sta­wi­cie­le Eg­mon­tu, wy­daw­nic­two zaj­mie się przy­go­to­wa­niem pol­skiej edy­cji zbior­cze­go wy­da­nia mi­ni­se­rii. Data pre­mie­ry jesz­cze nie jest zna­na, ale naj­praw­do­po­dob­niej bę­dzie ona mieć miej­sce pod ko­niec tego roku. To mi­ło, że za­gra­nicz­na in­ter­pre­ta­cja Ge­ral­ta po­ja­wi się u nas tak szyb­ko.

MU­ZY­KA


Pierw­sza pio­sen­ka ze­spo­łu Moon Land feat. Len­na Ku­ur­maa


2 maja, na fe­sti­wa­lu Fron­tiers Rock w Mi­la­nie, po raz pierw­szy wy­stą­pił ze­spół Moon Land, o któ­rym pi­sa­łem ty­dzień temu. Po­ni­żej mo­że­cie po­słu­chać jed­nej z pio­se­nek gru­py, za­ty­tu­ło­wa­ną "Open Your Heart".Bar­dzo mi się po­do­ba i mam na­dzie­ję, że nie­dłu­go po­ja­wią się ko­lej­ne utwo­ry.

Komentarze

Popularne posty