Maniak podsumowuje tydzień #38

FIL­MY


Ko­lej­ni ak­to­rzy w kon­ty­nu­acji „Czło­wie­ka ze sta­li”


Do ob­sa­dy kon­ty­nu­acji „Czło­wie­ka ze sta­li” do­łą­czy­li ko­lej­ni ak­to­rzy: Hol­ly Hun­ter („Fir­ma”, „For­te­pian”), Cal­lan Mu­lvey („Wróg nr 1”, „300: Po­czą­tek im­pe­riu­m”) oraz Tao Oka­mo­to („Wo­lve­ri­ne”). Za­gra­ją po­sta­ci stwo­rzo­ne na po­trze­by fil­mu, któ­rych toż­sa­mo­ści jesz­cze nie wy­ja­wio­no. Oto, co mó­wi na ich te­mat re­ży­ser fil­mu, Zack Sny­der:
Hol­ly za­wsze by­ła jed­ną z mo­ich ulu­bio­nych ak­to­rek — ma wiel­ki ta­lent, a na ekra­nie za­wsze jest uj­mu­ją­ca. Mia­łem oka­zję po­znać ją oso­bi­ście ja­kiś czas temu i od razu wie­dzia­łem, że chcę z nią pra­co­wać, więc kie­dy roz­po­czę­li­śmy pi­sa­nie sce­na­riu­sza, chcia­łem stwo­rzyć ro­lę spe­cjal­nie dla niej.
Mia­łem to szczę­ście, że mo­głem pra­co­wać z Cal­la­nem przy „300: Po­czą­tek im­pe­rium” i by­łem za­chwy­co­ny jego ta­len­tem. To fan­ta­stycz­ny ak­tor i nie mo­gę się do­cze­kać ko­lej­nej z nim współ­pra­cy.
Na­to­miast Tao, tak po pro­stu, to nie­sa­mo­wi­ta oso­bo­wość, a jej pięk­no do­sko­na­le uzu­peł­nia­ją im­po­nu­ją­ce umie­jęt­no­ści ak­tor­skie. Bar­dzo się cie­szę, że do­łą­cza do na­szej przy­go­dy.
Ob­sa­da, któ­rą Sny­der zbie­ra do fil­mu wy­glą­da re­we­la­cyj­nie, a ja jesz­cze bar­dziej nie mo­gę się do­cze­kać. Czu­ję, że to bę­dzie świet­ne kino!

Nowy zwia­stun „Go­dzil­li””


Ale pod­grze­wa­ją at­mos­fe­rę przed pre­mie­rą no­wej „Go­dzil­li”! Oto nowy zwia­stun:


Mam co­raz więk­szą ocho­tę na ten film!

Pierw­szy ak­tor w „Shin­ge­ki no kyo­jin”


Zna­ne jest już na­zwi­sko pierw­sze­go ak­to­ra, któ­ry za­gra jed­ną z głów­nych ról w fil­mo­wej ad­ap­ta­cji po­pu­lar­nej man­gi „Shin­ge­ki no ky­ojin” (『進撃の巨人』). Bę­dzie to Miu­ra Ha­ru­ma (三浦春馬), zna­ny głów­nie z wy­stę­pów w trze­cim se­zo­nie ak­tor­skiej wer­sji „Go­ku­sen” (『ごくせん』) oraz fil­mu „Ko­izo­ra” (『恋空』). Pó­ki co nie wia­do­mo w ja­ką Mi­ura wcie­li się po­stać, ani kto jesz­cze do­łą­czy do ob­sa­dy. Po wy­glą­dzie moż­na by ob­sta­wiać głów­ne­go bo­ha­te­ra, ale tak to już jest z Ja­poń­czy­ka­mi, że ni­gdy nic nie wia­do­mo.
Ta­jem­ni­cą owia­ny jest tak­że sce­na­riusz fil­mu. Re­ży­ser zdra­dził jed­nak, że, by oży­wić na ekra­nie świat znisz­czo­ny przez ty­ta­nów, du­ża część zdjęć zo­sta­nie zre­ali­zo­wa­na na opusz­czo­nej wy­spie Ha­shi­ma (端島), zwa­nej rów­nież Gun­kan­ji­mą (軍艦島), na któ­rej nie­gdyś mie­ści­ła się ko­pal­nia wę­gla. Cie­ka­wy po­mysł, choć zwia­stu­je odej­ście od wi­zu­al­ne­go sty­lu man­gi na rzecz wi­zji re­ży­se­ra. Jak to wyj­dzie osta­tecz­nie, prze­ko­na­my się w przy­szłym roku.

SE­RIA­LE


Pierw­sza za­po­wiedź „The Le­fto­vers”


Uka­za­ła się pierw­sza za­po­wiedź se­ria­lu „The Le­fto­vers”, opar­te­go na po­wie­ści Toma Pe­rot­ty.


Za pro­wa­dze­nie pro­duk­cji se­ria­lu bę­dzie od­po­wia­dać wraz z au­to­rem po­wie­ści je­den z mo­ich ulu­bio­nych sce­na­rzy­stów, Da­mon Lin­de­lof ("Za­gu­bie­ni­”). Hi­sto­ria roz­gry­wać bę­dzie się w świe­cie, w któ­rym na­gle na­stą­pi­ło wy­da­rze­nie, przy­wo­dzą­ce na myśl bi­blij­ne Po­rwa­nie Ko­ścio­ła — 2% lud­no­ści znik­nę­ło bez śla­du. „The Le­fto­vers” sku­pi się na tych, któ­rzy zo­sta­li na Zie­mi. W ob­sa­dzie zna­leź­li się m.in. Liv Ty­ler („Ar­ma­ged­don”, „Wład­ca Pier­ście­ni”), Ann Dowd („Si­ła per­swa­zji”), Ju­stin The­ro­ux („Mull­ho­lland Drive”, „Sześć stóp pod zie­mią”) i Chri­sto­pher Ec­c­le­ston („Doc­tor Who”, „Thor: Mrocz­ny świat”).
Po­mysł i ob­sa­da brzmią nie­zwy­kle cie­ka­wie.

Pro­mo „E­xtant”


Uka­za­ła się za­po­wiedź se­ria­lu „E­xtant”, w któ­rym głów­ną ro­lę za­gra Hal­le Ber­ry.


Nie po­ka­za­no za wie­le, ale i tak za­po­wia­da się obie­cu­ją­co.

Za­po­wiedź „Ro­se­ma­ry­’s Baby”


Jest tak­że krót­ka za­po­wiedź „Dziec­ka Ro­se­ma­ry” od Agniesz­ki Hol­land.


Na­dal je­stem na­sta­wio­ny scep­tycz­nie, mimo do­brej ob­sa­dy.

Mi­cha­el So­cha przej­dzie do „O­UAT”


„On­ce Upon a Time in Won­der­land” wpraw­dzie zo­stał anu­lo­wa­ny, ale nie ozna­cza to dla ak­to­rów tam wy­stę­pu­ją­cych bra­ku moż­li­wo­ści po­wro­tu do ma­gicz­ne­go świa­ta. A przy­naj­mniej dla jed­ne­go z nich. Mi­cha­el So­cha do­łą­czy do sta­łej ob­sa­dy se­ria­lu­-mat­ki, czy­li „On­ce Upon a Time”. To świet­na wia­do­mość, bo zde­cy­do­wa­nie sta­no­wił jed­no z naj­moc­niej­szych ak­tor­skich ogniw „On­ce Upon a Time in Won­der­land”. Oby tyl­ko za­brał ze so­bą rów­nie do­brą Em­mę Rig­by.

Rid­dler tak­że w „Go­tham”


Do ob­sa­dy „Go­tham” do­łą­czył Cory Mi­cha­el Smith, któ­ry za­gra mło­de­go (a jak­że) Edwar­da Nyg­mę, przy­szłe­go Rid­dle­ra.
Nyg­ma to by­stry, ale nie­udol­ny spo­łecz­nie na­uko­wiec są­do­wy, któ­ry jest eks­cen­trycz­ny, otwar­ty i roz­pacz­li­wie pra­gnie być lu­bia­ny.
Smith nie ma ja­kie­goś szcze­gól­nie du­że­go fil­mo­we­go do­rob­ku i cięż­ko oce­niać, jak po­ra­dzi so­bie w roli. Oby nie za­wiódł.

KO­MIK­SY


Trze­ci tom „De­tec­ti­ve Co­mics” w czerw­cu w Pol­sce


We­dług pierw­szych, nie­oficjal­nych jesz­cze in­for­ma­cji (ale po­par­tych okład­ką), w czerw­cu, w ra­mach se­rii „No­we DC Co­mics” Eg­mont wyda trze­ci tom „De­te­ti­ve Co­mics”, za­ty­tu­ło­wa­ny „Im­pe­rium Pin­gwi­na”. Hi­sto­rię, na­pi­sa­ną przez Joh­na Lay­ma­na i zi­lu­stro­wa­ną Ja­so­na Fa­bo­oka, uwa­żam za bar­dzo do­brą i na pew­no znacz­nie lep­szą od tego, co na ła­mach se­rii pre­zen­to­wał Tony Da­niel.

KSI­ĄŻKI


„All You Need Is Kill” w Pol­sce


Wy­daw­nic­two Ga­le­ria Książ­ki wie­trzy oka­zję i dwa dni przed pre­mie­rą fil­mu „Na skra­ju ju­tra” wyda po­wieść (a do­kład­nie li­ght no­vel — zda­je się, że pierw­szą w Pol­sce) Sa­ku­ra­za­ki Hi­ro­shie­go (桜坂洋) pt. „All You Need is Kill”, na pod­sta­wie któ­rej po­wstał sce­na­riusz. Oczy­wi­ście z fil­mo­wą okład­ką i pięk­ną ty­tu­ło­wą hy­bry­dą: „Na skra­ju ju­tra. All You Need Is Kill” — tak, że­by nikt nie miał wąt­pli­wo­ści skąd, jak i gdzie. Tak czy siak, bar­dzo się cie­szę, choć nie są­dzę, że­by coś ru­szy­ło w związ­ku z tym z wy­da­wa­niem li­ght no­vel w Pol­sce. A po­ni­żej okład­ka:

(klik­nij, aby po­więk­szyć)

GRY


Trze­ci od­ci­nek „The Wolf Among Us” już ju­tro


Ju­tro Tel­l­ta­le Ga­mes wy­da­dzą trze­ci od­ci­nek gry „The Wolf Among Us”, opar­tej na ko­mik­so­wej se­rii Bil­la Wil­lin­gha­ma „Ba­śnie”. Po­ni­żej zwia­stun:


Pierw­sze dwa od­cin­ki by­ły cał­kiem uda­ne, mam na­dzie­ję, że ten rów­nież taki bę­dzie.

Komentarze

  1. Godzilla zapowiada się epicko! I co najważniejsze zwiastuny są klimatyczne, pompujące hype, ale nie zdradzające wiele z filmu. Pozycja obowiązkowa.
    Leftovers wygląda ciekawie i ma zacną obsadę, czekam, ale HBO mogłoby już wypuścić prawdziwy zwiastun bo na razie wiele nie pokazali.
    Za to Extant przestałem się interesować gdy wyjawiono, że główna bohaterka jest w tajemniczej ciąży z kosmitą. Sorry, ale nie wierzę w ten projekt, tym bardziej, że to CBS.

    OdpowiedzUsuń
  2. A tam ciąża z kosmitą - nieważne. Halle Berry!

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Komentarze, zawierające treści obraźliwe, wulgarne, pornograficzne oraz reklamowe zostaną usunięte. Zostaliście ostrzeżeni.