Maniak podsumowuje tydzień #56

FIL­MY


„Bat­man v Su­per­man: Dawn of Jus­tice” wcze­śniej


To już po­wo­li tra­dy­cja, że pod­su­mo­wa­nie za­czy­nam od no­win na te­mat wspól­ne­go fil­mu Su­per­ma­na i Bat­ma­na, ale cóż mo­gę po­ra­dzić, kie­dy tak czę­sto po­ja­wia­ją się ko­lej­ne in­for­ma­cje na jego te­mat. A tym ra­zem wia­do­mość jest na­praw­dę go­rą­ca. Oka­zu­je się, że film za­de­biu­tu­je w ki­nach nie 6 maja, a 25… mar­ca. W ten spo­sób wy­twór­ni War­ner Bros uda się unik­nąć star­cia z trze­cim „Ka­pi­ta­nem Ame­ry­ką” i vice ver­sa. Oba fil­my bę­dą mia­ły szan­sę spo­ro za­ro­bić, a to do­brze wró­ży dla sa­me­go ga­tun­ku.
Dan Fel­l­man, pre­zes War­ner Bros ds. dys­try­bu­cji na te­re­nie USA, ruch wy­twór­ni uza­sad­nia tak:
Tak na­praw­dę obec­nie nie ist­nie­je coś ta­kie­go jak „zły ty­dzień na wpro­wa­dze­nie fil­mu do kin”. Spójrz­my na wy­ni­ki fil­mów tego lata — by­ło ich bar­dzo du­żo, wy­cho­dzi­ły nie­mal je­den po dru­gim. Na po­czą­tek „Spi­der-Man”, dwa ty­go­dnie póź­niej „Go­dzi­lla”, po­tem „Cza­row­ni­ca”, „Na skra­ju jut­ra”, „Jump Street” i „Trans­for­mers”. Jed­na rzecz łą­czy te wszyst­kie pro­duk­cje — ża­den nie za­ro­bił w kra­ju po­nad 250 mi­lio­nów do­la­rów. My nie­ja­ko roz­pocz­nie­my se­zon hi­tów [w 2016 ro­ku], co jest bar­dzo waż­ne. Za­nim do kin wej­dzie „Ka­pi­tan Ame­ry­ka” my bę­dzie­my mie­li już sześć ty­go­dni za so­bą.
Brzmi sen­sow­nie. Ale to nie wszyst­ko, po­nie­waż ujaw­nio­no już daty ko­lej­nych fil­mów, nie tyl­ko na pod­sta­wie ko­mik­sów DC. Pó­ki co jesz­cze bez ty­tu­łów, ale pierw­sze z nich po­win­ny po­ja­wić się już nie­dłu­go. Oto, jak pre­zen­tu­je się gra­fik War­ner Bros:
 • 25 mar­ca 2016 – „Bat­man V Su­per­man: Dawn Of Jus­tice”
 • 5 sierp­nia 2016 – Nie­za­ty­tu­ło­wa­ny film DC
 • 23 czerw­ca 2017 – Nie­za­ty­tu­ło­wa­ny film DC
 • 17 li­sto­pa­da 2017 – Nie­za­ty­tu­ło­wa­ny film DC
 • 23 mar­ca 2018 – Nie­za­ty­tu­ło­wa­ny film DC
 • 25 maja 2018 – Nie­za­ty­tu­ło­wa­ny film Lego
 • 27 lip­ca 2018 – Nie­za­ty­tu­ło­wa­ny film DC
 • 16 li­sto­pa­da 2018 – Nie­za­ty­tu­ło­wa­ny du­ży film WB
 • 5 kwiet­nia 2019 – Nie­za­ty­tu­ło­wa­ny film DC
 • 24 maja 2019 – Nie­za­ty­tu­ło­wa­ny film Lego
 • 14 czerw­ca 2019 – Nie­za­ty­tu­ło­wa­ny film DC
 • 3 kwiet­nia 2020 – Nie­za­ty­tu­ło­wa­ny film DC
 • 19 czerw­ca 2020 – Nie­za­ty­tu­ło­wa­ny film DC
 • 20 li­sto­pa­da 2020 – Nie­za­ty­tu­ło­wa­ny du­ży film WB
Tyle wia­do­mo oficjal­nie. Nie­oficjal­nie mó­wi się o pro­duk­cjach, o któ­rych wspo­mi­na­ła Ni­kki Fin­ke w swo­im ra­por­cie (pi­sa­łem o nim tu­taj) je­śli zaś cho­dzi o ta­jem­ni­cze „nie­za­ty­tu­ło­wa­ne du­że fil­my WB”, to spe­ku­lu­je się, że mo­że cho­dzić o spin-offy „Ha­rry’ego Po­tte­ra”. To oczy­wi­ście na ra­zie tyl­ko do­my­sły. Je­dy­ną wia­do­mą są na­to­miast daty i trze­ba przy­znać, że War­ner Bros pla­nu­je ostro za­ata­ko­wać. Mam na­dzie­ję, że się to opła­ci.
I na ko­niec wia­do­mo­ści o WB i DC coś, co po­ka­zu­je jak świet­nym go­ściem jest Zack Sny­der. Re­ży­ser, po tym, jak usły­szał w ra­diu nie­przy­chyl­ne ko­men­ta­rze na te­mat Aqua­ma­na, po­sta­no­wił za­dzwo­nić i obro­nić su­per­bo­ha­te­ra, mó­wiąc m.in. o jego nie­sa­mo­wi­tej sile. Fa­cet zna się na rze­czy i jest ogrom­nym fa­nem ko­mik­sów, a ta­kie za­gra­nie by­ło raz, że nie­spo­dzie­wa­ne, a dwa, że na­praw­dę po­ka­za­ło otwar­tość Sny­de­ra. No i trzy — być mo­że w plot­kach u udzia­le Aqua­ma­na w fil­mie jest ziar­no praw­dy?

Nowy ty­tuł pią­te­go „Ter­mi­na­to­ra”


Jesz­cze do nie­daw­na, pią­ty „Ter­mi­na­tor”, bę­dą­cy czymś w ro­dza­ju re­star­tu se­rii, zna­ny był jako „Ter­mi­na­tor: Ge­ne­sis”. I w su­mie pod wzglę­dem wy­mo­wy na­dal zo­sta­je to samo, ale coś cie­ka­we­go sta­ło się z pi­sow­nią tego pod­ty­tu­łu, któ­ry brzmi obec­nie: „Ge­ni­sys”. To dość in­try­gu­ją­cy (i dla więk­szo­ści, na­wet an­glo­je­zycz­nej — stan­dard — pew­nie nie­zro­zu­mia­ły) za­bieg, bo w ten spo­sób uda­je się prze­my­cić ko­lej­ne zna­cze­nia, np. „ge­nial sys­tem” (ge­nial­ny sys­tem). Nie­źle.

„I­da” po­wal­czy o no­mi­na­cję do Osca­ra


W tam­tym roku sta­wia­li­śmy głów­nie na te­ma­ty­kę (nie urą­ga­jąc oczy­wi­ście „Wa­łę­sie. Czło­wie­ko­wi z na­dzie­i”), w tym bra­na jest pod uwa­gę tak­że ar­ty­stycz­na war­tość fil­mu i jego przy­ję­cie za gra­ni­cą. „I­da” Paw­ła Paw­li­kow­skie­go zo­sta­ła wy­bra­na pol­skim kan­dy­da­tem do Osca­ra i ma spo­re szan­se na no­mi­na­cję. Trzy­mam kciu­ki.

SE­RIA­LE


Clan­cy Brown w „The Flash”


Clan­cy Brown, ak­tor zna­ny przede wszyst­kim z roli Kur­ga­na w pierw­szym (i je­dy­nym słusz­nym) „Nie­śmier­tel­nym”, po­ja­wi się w se­ria­lu „The Flash” w któ­rym za­gra ge­ne­ra­ła Wa­de’a Eilin­ga. To nie pierw­sza jego rola zwią­za­na z ko­mik­sa­mi DC — ak­tor przez wie­le lat uży­czał gło­su Le­xo­wi Lu­tho­ro­wi w ani­mo­wa­nych pro­duk­cjach, a tak­że in­nym po­sta­ciom ko­mik­so­wym. To z ca­łą pew­no­ścią je­den z cie­kaw­szych do­dat­ków do ob­sa­dy „The Fla­sha”.

KO­MIK­SY


„Locke & Key” w Pol­sce


Wy­daw­nic­two Tau­rus Me­dia szy­ku­je dla fa­nów ko­mik­su praw­dzi­wą nie­spo­dzian­kę — jego na­kła­dem uka­że się uzna­na se­ria „Locke & Key” Jo­ego Hi­lla i Ga­brie­la Ro­dri­gue­za. Ko­mik­sy opo­wia­da­ją hi­sto­rię bra­ci Locke, któ­rzy po mor­der­stwie ojca prze­pro­wa­dza­ją się wraz z mat­ką do re­zy­den­cji Key­house w miej­sco­wo­ści Love­craft w sta­nie Ma­ssa­chu­setts i od­kry­wa­ją tam ta­jem­ni­cze drzwi.
Jest to po­zy­cja ory­gi­nal­na, cie­ka­wa i na pew­no war­to po nią się­gnąć — do­brze, że Pol­scy czy­tel­ni­cy bę­dą mie­li ta­ką moż­li­wość, choć jesz­cze nie wia­do­mo, kie­dy do­kład­nie.

KSI­ĄŻKI


Dru­ga część „Way­ward Pi­nes” w Pol­sce


Kon­ty­nu­acja „Way­ward Pi­nes. Szum”, za­ty­tu­ło­wa­na u nas „Way­ward Pi­nes. Bunt” (a w ory­gi­na­le po pro­stu… „Way­ward”), tra­fi do sprze­da­ży w Pol­sce jesz­cze przed koń­cem sierp­nia. To dru­ga część try­lo­gii au­tor­stwa Blake’a Crou­cha i uka­że się u nas za­le­d­wie kil­ka mie­się­cy po pre­mie­rze pierw­szej. „Szum” wła­śnie czy­tam i rze­czy­wi­ście — bar­dzo do­bry, choć pro­sto na­pi­sa­ny dresz­czo­wiec. Mam na­dzie­ję, że dru­ga część bę­dzie rów­nie do­bra i że trze­cią, pol­scy wy­daw­cy wy­pusz­czą na ry­nek rów­nie szyb­ko.

Książ­ko­we kon­ty­nu­acje „Kra­iny Lodu”


Wy­daw­nic­two Ran­dom Ho­use ogło­si­ło se­rie ksią­żek dla dzie­ci, w któ­rych kon­ty­nu­owa­na bę­dzie hi­sto­ria Anny i Elsy z „Kra­iny Lodu”. „Anna & Elsa #1: All Hail the Queen” oraz „Anna & Elsa #2: Me­mo­ry and Ma­gic” po­ja­wią się na ame­ry­kań­skim ryn­ku 6 stycz­nia 2015 roku, po nich zaś wyj­dą ko­lej­ne. Na­pi­sze je Eri­ca Da­vid, któ­ra już wcze­śniej zaj­mo­wa­ła się hi­sto­ria­mi na li­cen­cji fil­mów ani­mo­wa­nych. Cie­ka­wy kon­cept, ale szko­da, że kie­ro­wa­ny głów­nie do dzie­ci.

GRY


Nowa „La­ra Croft” z da­tą pre­mie­ry


„La­ra Croft and the Tem­ple of Osi­ris”, czy­li po­bocz­na gra z se­rii „Tomb Ra­ider”, w któ­rej głów­ną bo­ha­ter­ką ste­ru­je­my w rzu­cie izo­me­trycz­nym, uka­że się 9 grud­nia 2014. Na pew­no umi­li ocze­ki­wa­nia na peł­no­praw­ną od­sło­nę se­rii, czy­li „The Rise of Tomb Ra­ider”.

Komentarze