Maniak podsumowuje tydzień #55

FIL­MY


Prze­ta­so­wa­nia w Stu­diu Ghi­bli


Po odej­ściu Mi­yaza­kie­go Ha­yao (宮崎駿) na eme­ry­tu­rę po­ja­wi­ło się spo­ro plo­tek na te­mat przy­szło­ści stu­dia Ghi­bli — w tym po­gło­ski o jego rze­ko­mym za­mknię­ciu. Jak to wy­glą­da na­praw­dę?
Su­zu­ki To­shio (鈴木敏夫), dy­rek­tor re­pre­zen­ta­cyj­ny Ghi­bli, wy­ja­śnił co tak na­praw­dę dzie­je się w wy­twór­ni fil­mów ani­me. Na ra­zie bra­ne są pod uwa­gę róż­ne moż­li­wo­ści, a przede wszyst­kim roz­pa­try­wa­na jest opcja cał­ko­wi­te­go roz­wią­za­nia obec­ne­go dzia­łu pro­duk­cji. Mia­ło­by to na celu swe­go ro­dza­ju re­struk­tu­ry­za­cję stu­dia i krót­ką prze­rwę w jego dzia­ła­niu.
Odej­ście Mi­yaza­kie­go na eme­ry­tu­rę to z ca­łą pew­no­ścią wiel­kie wy­da­rze­nie. Jak bę­dzie wy­glą­dać w związ­ku z tym przy­szłość Ghib­li? Oczy­wi­ście ist­nie­je moż­li­wość dal­sze­go two­rze­nia fil­mów na­wet w nie­skoń­czo­ność, ale pla­nu­je­my zro­bić krót­ką prze­rwę i po­my­śleć nad tym, co da­lej.
Wy­glą­da więc na to że szy­ku­ją się spo­re prze­ta­so­wa­nia. Tym­cza­sem do kin wszedł naj­now­szy film stu­dia, „O­mo­ide no Mar­nie” (『思い出のマーニー』), a wkrót­ce w ja­poń­skiej te­le­wi­zji po­ja­wi się pierw­sze od­cin­ko­we ani­me Ghi­bli, pt. „San­zo­ku no mu­su­me Ro­nia” (『山賊の娘ローニャ』). Co po­tem? Czas po­ka­że.

Za­po­wiedź „Ta­jem­nic lasu”


Jest wresz­cie pierw­sza za­po­wiedź „Ta­jem­nic lasu”, czy­li fil­mo­wej ad­ap­ta­cji mu­si­ca­lu pt. „In­to the Woods” (te pol­skie ty­tu­ły to za­wsze mu­szą mieć „ta­jem­ni­ce”), w któ­rym pod lu­pę bra­ne są zna­ne ba­śnie. Tak toto wy­glą­da:


Bar­dzo je­stem cie­kaw, jak się uda i na ile twór­cy po­zo­sta­ną wier­ni ory­gi­na­ło­wi (bo już po­ja­wia­ją się sprzecz­ne in­for­ma­cje o pew­nych od­stęp­stwach). Za­po­wiedź obie­cu­ją­ca.

Zwia­stun trze­cie­go „Hob­bi­ta”


Po­kło­sie Co­mic-co­no­we — pierw­szy zwia­stun zwień­cze­nia hob­bi­ciej try­lo­gii.


Bar­dzo to ład­ne i chęt­nie zo­ba­czę — mimo, że w książ­kach jed­nak by­ło tro­chę ina­czej.

Rey­nolds wy­re­ży­se­ru­je „Cla­viu­sa”


Szy­ku­je się ko­lej­ny in­spi­ro­wa­ny Pi­smem Świę­tym oraz po­cząt­ka­mi chrze­ści­jań­stwa ob­raz. Jo­seph Fiennes („Ca­me­lot”, „Flash­for­ward”) oraz Tom Fel­ton (se­ria „Ha­rry Po­tter”) wy­stą­pią w fil­mie pt. „C­la­vius”, któ­ry wy­re­ży­se­ru­je Ke­vin Rey­nolds („Ro­bin Hood: Ksią­żę Zło­dzie­i”). Dla Rey­nold­sa bę­dzie to po­wrót do re­ży­se­rii fil­mu peł­no­me­tra­żo­we­go po ośmiu la­tach.
O czym opo­wie „Cla­vius”? Ma to być hi­sto­rycz­ny dresz­czo­wiec. Ty­tu­ło­wy Cla­vius to rzym­ski cen­tu­rion i agno­styk, któ­re­mu Pon­cjusz Pi­łat roz­ka­zu­je zba­da­nie po­gło­sek o zmar­twych­wsta­niu Me­sja­sza. W tym celu ma od­na­leźć cia­ło Chry­stu­sa i zdu­sić szy­ku­ją­ce się w Je­ro­zo­li­mie po­wsta­nie. Pod­czas mi­sji bo­ha­ter spo­tka Apo­sto­łów oraz inne po­sta­ci hi­sto­rycz­ne i za­cznie skła­dać w ca­łość ele­men­ty ukła­dan­ki, któ­ra da mu od­po­wiedź na py­ta­nie o to, co sta­ło się po ukrzy­żo­wa­niu.
Brzmi bar­dzo cie­ka­wie, pierw­sze po­gło­ski ob­sa­do­we wy­glą­da­ją nie­źle — kto wie, coś z tego pew­nie bę­dzie.

Kurtz­man u ste­rów „Mu­mii”


Sce­na­rzy­sta Alex Kurtz­man (choć ma za so­bą re­ży­ser­ski de­biut, „Peo­ple like us”) wy­re­ży­se­ru­je ko­lej­ny re­start se­rii „Mu­mia”. Film ma być czę­ścią ko­lej­nej in­kar­na­cji po­two­ro­we­go uni­wer­sum wy­twór­ni Uni­ver­sal, któ­re roz­pocz­nie „Dra­cu­la Untold”. Po­wo­dze­nia, pa­nie Kurtz­man.

Wal­ken, Espo­si­to i Mu­rray w „Księ­dze Dżun­gli”


Do ob­sa­dy ak­tor­skiej wer­sji „Księ­gi Dżun­gli” Di­sneya (dru­giej już) do­łą­czy­li: Chri­sto­pher Wal­ken, Gian­car­lo Espo­si­to oraz Bill Mu­rray. Wal­ken uży­czy gło­su mał­pie — Kró­lo­wi Lo­usio­wi, Espo­si­to — przy­wód­cy wil­cze­go sta­da Ake­li, a Mur­ray — niedź­wie­dzio­wi Ba­loo. Trze­ba przy­znać, że ob­sa­da robi wra­że­nie.

SE­RIA­LE


Ob­sa­dzo­no kró­la trol­li i Han­sa w „OUAT”


Czwar­ty se­zon „Once Upon a Time” wy­glą­da co­raz cie­ka­wiej pod wzglę­dem ob­sa­dy — wy­ja­wio­no na­zwi­ska ak­to­rów, któ­rzy wcie­lą się w ko­lej­ne po­sta­ci z „Kra­iny Lodu”: Kró­la trol­lów, Bal­ta­za­ra, za­gra John Rhys-Da­vies („Szo­gun”, „Wład­ca Pier­ście­ni”), a Han­sa — Ty­ler Ja­cob Moore („Re­venge”). I jak tu nie lu­bić lu­dzi od once’o­we­go cas­tin­gu?

Da­vid Zay­as w „Go­tham”


Da­vid Zay­as, zna­ny naj­bar­dziej z roli An­ge­la Ba­ti­sty w „De­xte­rze”, za­gra w se­ria­lu „Go­tham”. I to nie byle kogo, bo gang­ste­ra Sala Ma­ro­nie­go. Fani ko­mik­sów ko­ja­rzą go przede wszyst­kim jako oso­bę po­wią­za­ną z wy­pad­kiem, w wy­ni­ku któ­re­go Har­vey Dent prze­isto­czył się w Two-Face’a. Bar­dzo in­te­re­su­ją­ca de­cy­zja ob­sa­do­wa, a Zay­as do­sta­nie szan­sę na ze­rwa­nie z pew­nym wi­ze­run­kiem. Trzy­mam kciu­ki.

Lucy Law­less w „Ma­rve­l’s Agents of S.H.I.E.L.D.”


Lucy Law­less, czy­li Xena (bo z tą ro­lą jest przede wszyst­kim ko­ja­rzo­na), za­gra w dru­gim se­zo­nie „Ma­rve­l’s Agents of S.H.I.E.L.D.” Ak­tor­ka wcie­li się w Isa­belle Har­tley, któ­rą Coul­son zwer­bu­je do swej dru­ży­ny. Law­less ni­gdy za wie­le!

Komentarze