Maniak podsumowuje tydzień #52

FIL­MY


Wia­do­mo, kto na­pi­sze nowe „Po­wer Ran­gers”


Ja­kiś czas temu pi­sa­łem, że Wo­jow­ni­cy Mocy, czy­li „Po­wer Ran­gers” wkro­czą wkrót­ce do kin, a szy­ko­wa­ny film wy­pro­du­ku­ją wspól­nie Sa­ban i Lions­gate. Te­raz o pro­jek­cie opar­tym na ki­czo­wa­tym acz przy­jem­nym w dzie­ciń­stwie se­ria­lu wia­do­mo tro­chę wię­cej.
Sce­na­riusz ki­no­wych „Po­wer Ran­gers” na­pi­szą Ash­ley Mi­ller i Zack Stentz. Duet ma na kon­cie mię­dzy in­ny­mi od­cin­ki „An­dro­me­dy” i „Fringe”, pierw­sze­go „Tho­ra” oraz do­brze przy­ję­ty film „X-Men: Pierw­sza Kla­sa”. Nie są to sce­na­rzy­ści cu­dow­ni, ale zna­ją się na rze­czy i ma­ją na kon­cie so­lid­ne do­ko­na­nia. Przy „Po­wer Ran­gers” wspo­mo­że ich jesz­cze Ro­ber­to Orci, współ­twór­ca „Slee­py Ho­llow” czy też je­den z au­to­rów sce­na­riu­szy do naj­now­szych „Star Tre­ków”. Wzbo­ga­ci fa­bu­łę o swo­je po­my­sły, któ­re póź­niej w sza­ty sce­na­riu­sza fil­mo­we­go ubio­rą wspo­mnia­ni Mi­ller i Stentz.
Film wy­da­je się być w do­brych rę­kach i kto wie — mo­że z se­ria­lu uda się zro­bić przy­jem­ne ki­no­we wi­do­wi­sko?


Pe­łen zwia­stun „O­mo­i­de no Mar­nie”


Jest już ko­lej­ny zwia­stun „O­mo­i­de no Mar­nie”, tym ra­zem po­ka­zu­ją­cy kil­ka dia­lo­gów i le­piej na­kre­śla­ją­cy fa­bu­łę.


Bar­dzo mi się po­do­ba to, co wi­dzę. Szy­ku­je się prze­pięk­na opo­wieść o przy­jaź­ni i ak­cep­ta­cji.

Zwia­stun „Wiel­kiej szóst­ki” i man­ga


Po nie­daw­nej krót­kiej za­po­wie­dzi „Wiel­kiej szóst­ki”, czy­li pierw­szej ani­ma­cji Di­sneya, opar­tej na ko­mik­sie Ma­rve­la, czas na pe­łen zwia­stun.


Bar­dzo po­do­ba mi się kon­cept San Fran­so­kyo (po­łą­cze­nia San Fran­cis­co i To­kio) oraz dość lek­ka at­mos­fe­ra. Mo­że wyjść z tego cie­ka­wa ani­ma­cja, jak­kol­wiek luź­no opar­ta na ko­mik­sie.
Po­da­no też dru­gą in­for­ma­cję, do­ty­czą­cą fil­mu. Po­wsta­nie man­ga na jego pod­sta­wie, któ­rej ko­lej­ne roz­dzia­ły uka­żą się na ła­mach co­mie­sięcz­nej pu­bli­ka­cji „Ma­ga­zine Spe­cial”. Ry­so­wa­niem zaj­mie się Ueno Ha­ru­ki (上野春生), któ­ry na kon­cie ma mię­dzy in­ny­mi „Phi-Bra­in: Sa­igo  no Puzzle”. Pierw­sza część już 20 sierp­nia, a to ozna­cza, że Ja­poń­czy­cy bę­dą wpro­wa­dze­ni w fa­bu­łę fil­mu jesz­cze przed pre­mie­rą. Bę­dzie to za­tem pierw­szy przy­pa­dek man­gi na pod­sta­wie ani­ma­cji Di­sneya, któ­ra uka­że się za­nim ta wej­dzie do kin. Cie­ka­wy po­mysł na pro­mo­cję w Ja­po­nii.

Zwia­stun „E­xo­dus: Bo­go­wie i kró­lo­wie”


Ob­sy­pa­ło w tych ty­go­dniach zwia­stu­na­mi. Ko­lej­ny za­po­wia­da naj­now­szą su­per­pro­duk­cję Ri­dleya Sco­tta, czy­li opar­ty na bi­blij­nej hi­sto­rii Moj­że­sza „Exo­dus: Bo­go­wie i kró­lo­wie”.


Szy­ku­je się praw­dzi­wie wi­do­wi­sko­wa uczta dla oczu. Efek­ty, ko­stiu­my, cha­rak­te­ry­za­cja, sce­no­gra­fia — już na zwia­stu­nie wi­dać, że bę­dą stać na wy­so­kim po­zio­mie. Chęt­nie zo­ba­czę film, zwłasz­cza, że hi­sto­ria Moj­że­sza jest jed­ną z naj­cie­kaw­szych sta­ro­te­sta­men­to­wych opo­wie­ści.

Za­po­wiedź „Horns”


Da­niel Rad­cliffe po „Ko­bie­cie w Czer­ni” po raz ko­lej­ny pró­bu­je od­ciąć się od roli Harry’e­go Po­tte­ra i gra w fil­mie „Horns” na pod­sta­wie po­wie­ści „Ro­gi” syna Ste­phe­na Kin­ga, Joego Hi­lla.


Wy­glą­da cał­kiem in­try­gu­ją­co.

Film o bi­blij­nym Da­wi­dzie?


Moda na bi­blij­ne wi­do­wi­ska trwa. Był już cie­pło przy­ję­ty mi­ni­se­rial „Bi­blia”, wkrót­ce do kin wej­dzie wspo­mnia­ny wy­żej „Exo­dus”, a te­raz jego re­ży­ser przy­mie­rza się do su­per­pro­duk­cji, któ­ra opo­wie losy bi­blij­ne­go Da­wi­da. Ri­dley Scott, bo o nim mowa, praw­do­po­dob­nie tyl­ko wy­pro­du­ku­je film (czas po­chło­ną mu inne pro­jek­ty, w tym kon­ty­nu­acja „Pro­me­te­usza”), do któ­re­go sce­na­riusz na­pi­sze Jo­na­than Stokes. Z chę­cią zo­ba­czę, co z tego wyj­dzie.

Ak­tor­ski „Dum­bo”


By­ła „A­li­cja w kra­inie cza­rów” i „Śpią­ca kró­lew­na”. Lada chwi­la „Kop­ciu­szek”, a na­stęp­nie „Księ­ga Dżun­gli” oraz „Pięk­na i Be­stia”. Po nich stu­dio Di­sneya za­mie­rza zre­ali­zo­wać ak­tor­ską wer­sję… „Dum­bo”. Opo­wieść o sło­niu z wiel­ki­mi usza­mi po­mo­że po­ka­zać na ekra­nach kin tech­no­lo­gia efek­tów kom­pu­te­ro­wych (a jak­że), a że­by film nie był zwy­czaj­nym re­ma­kiem, zo­sta­nie wzbo­ga­co­ny o roz­gry­wa­ją­cą się rów­no­le­gle do dzie­jów Dum­bo hi­sto­rię ludz­kiej ro­dzi­ny. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie ten po­mysł wy­da­je się co­kol­wiek chy­bio­ny.

Gus Van Sant i „Death Note”


Ad­ap­ta­cje mang nie wy­cho­dzą za­zwy­czaj z byt do­brze, ale bar­dzo po­pu­lar­ny „Death Note” ma szan­sę się wy­ła­mać. Co praw­da, po­wsta­ła już ja­poń­ska ak­tor­ska wer­sja, któ­ra, de­li­kat­nie mó­wiąc, wy­szła prze­cięt­nie, ale te­raz za hi­sto­rię bie­rze się Ho­lly­wood. No do­bra, brał się już od daw­na, ale wresz­cie wia­do­mo mniej wię­cej, na czym stoi. I wy­glą­da to cał­kiem cał­kiem, bo­wiem ob­raz ma wy­re­ży­se­ro­wać Gus Van Sant, ma­ją­cy na kon­cie „Bun­tow­ni­ka z wy­bo­ru”, „Sło­nia” czy „Oby­wa­te­la Mil­ka”. Z nim u ste­rów mo­że wyjść z tej ad­ap­ta­cji coś bar­dzo do­bre­go, na­wet je­śli nie bę­dzie to film zbyt wier­ny man­dze.

Ta­jem­ni­czy pro­jekt Del Toro


Gu­il­ler­mo „cią­gle zmie­niam swo­je pro­jek­ty” Del Toro koń­czy pra­cę nad „Crim­son Peak” i za­nim przej­dzie do kon­ty­nu­acji „Pa­ci­fic Rim” za­mie­rza na­krę­cić jesz­cze je­den film. Bę­dzie to ma­ły, czar­no-bia­ły ob­raz, w któ­rym re­ży­ser wi­dział­by Joh­na Hur­ta oraz pew­ną mniej zna­ną ak­tor­kę, któ­rej na­zwi­ska nie chce na ra­zie zdra­dzać. W pro­duk­cji po­ja­wić miał­by się je­den „wspa­nia­ły po­twór”. To wszyst­ko brzmi sza­le­nie cie­ka­wie, zwłasz­cza, że to przy mniej­szych pro­duk­cjach Del Toro spraw­dzał się do tej pory naj­le­piej.

Film na pod­sta­wie „Thie­fa”


Wszyst­ko wska­zu­je na to, że wkrót­ce po­wsta­nie film na pod­sta­wie po­pu­lar­nej se­rii skra­da­nek „Thief”. Za pro­duk­cją stać bę­dą Ver­ti­go oraz Pri­me Uni­ver­se. Adap­ta­cja praw­do­po­dob­nie sku­pi się na wy­da­rze­niach z pierw­szej czę­ści gier.
Świat przed­sta­wio­ny w „Thie­fie” jest bar­dzo ory­gi­nal­ny, dla­te­go na ekra­nach kin mo­że wyjść z tego coś cie­ka­we­go. Oczy­wi­ście pod wa­run­kiem, że we­zmą się za nie­go lu­dzie z od­po­wied­nią wi­zją.

HI­SHE: „Go­dzi­lla”


Eki­pa How It Should Have En­ded nie próż­nu­je i przy­go­to­wu­je fil­mik o tym, jak po­win­na za­koń­czyć się naj­now­sza „Go­dzi­lla”.


Za­baw­nie i traf­nie.

SE­RIA­LE


No­mi­na­cje do Emmy


Ogło­szo­no no­mi­na­cje do na­gród Emmy. Oto, jak się przed­sta­wia­ją:

Naj­lep­szy se­rial fa­bu­lar­ny:
„Brea­king Bad” (AMC)
„Down­ton Abbey” (PBS)
„Gra o tron” (HBO)
„House of Cards” (Ne­tflix)
„Mad Men” (AMC)
„De­tek­tyw” (HBO)

Naj­lep­sza ak­tor­ka pierw­szo­pla­no­wa w se­ria­lu fa­bu­lar­nym:
Li­zzy Ca­plan jako Vir­gi­nia John­son w se­ria­lu „Mas­ters of Sex” (Show­ti­me)
Claire Danes jako Ca­rrie Ma­thi­son w se­ria­lu „Home­land” (Show­time)
Mi­chelle Do­cke­ry jako Lady Mary Craw­ley w se­ria­lu „Down­ton Ab­bey” (PBS)
Ju­lia­nna Mar­gu­lies jako Ali­cia Flo­rrick w se­ria­lu „Żo­na ide­al­na” (CBS)
Ke­rry Wa­shing­ton jako Oli­via Pope w se­ria­lu „Skan­dal” (ABC)
Ro­bin Wright jako dru­ga dama Claire Un­der­wood w se­ria­lu „House of Cards” (Net­flix)

Naj­lep­szy ak­tor pierw­szo­pla­no­wy w se­ria­lu fa­bu­lar­nym:
Bry­an Cran­ston jako Wal­ter White w se­ria­lu „Brea­king Bad” (AMC)
Jeff Da­niels jako Will McA­voy w se­ria­lu „News­room” (HBO)
Jon Hamm jako Don Dra­per w se­ria­lu „Mad Men” (AMC)
Woo­dy Ha­rrel­son jako oficer Mar­tin Hart w se­ria­lu „De­tek­tyw” (HBO)
Matth­ew McCo­nau­ghey jako oficer Ru­stin Cohle w se­ria­lu „De­tek­tyw” (HBO)
Ke­vin Spa­cey jako wi­ce­pre­zy­dent Frank Un­der­wood w se­ria­lu „House of Cards” (Net­flix)

Naj­lep­sza ak­tor­ka dru­go­pla­no­wa w se­ria­lu fa­bu­lar­nym:
Chri­sti­ne Ba­ran­ski jako Diane Lock­hart w se­ria­lu „Żo­na ide­al­na” (CBS)
Jo­anne Fro­ggatt jako Anna Bates w se­ria­lu „Down­ton Abbey” (PBS)
Anna Gunn jako Sky­ler White w se­ria­lu „Brea­king Bad” (AMC)
Chris­ti­na Hen­dricks jako Joan Ha­rris w se­ria­lu „Mad Men” (AMC)
Lena Hea­dey jako Cer­sei La­nnis­ter w se­ria­lu „Gra o tron” (HBO)
Ma­ggie Smith jako Vio­let Craw­ley, hra­bi­na wdo­wa Gran­tham w se­ria­lu „Down­ton Abbey” (PBS)

Naj­lep­szy ak­tor dru­go­pla­no­wy w se­ria­lu fa­bu­lar­nym:
Jim Car­ter jako Charles Car­son w se­ria­lu „Down­ton Ab­bey” (PBS)
Josh Charles jako Will Gard­ner w se­ria­lu „Żo­na ide­al­na” (CBS)
Pe­ter Din­kla­ge jako Ty­rion Lan­ni­ster w se­ria­lu „Gra o tron” (HBO)
Man­dy Pa­tin­kin jako Saul Be­ren­son w se­ria­lu „Home­land” (Show­time)
Aaron Paul jako Jesse Pink­man w se­ria­lu „Brea­king Bad” (AMC)
Jon Voight jako Mi­ckey Do­no­van w se­ria­lu „Ray Do­no­van” (Show­time)

Naj­lep­sza re­ży­se­ria se­ria­lu fa­bu­lar­ne­go:

„Za­ka­za­ne im­pe­rium” (od­ci­nek: „Fare­well Daddy Blues”), re­ży­se­ria: Tim Van Pa­tten (HBO)
„Brea­king Bad” (od­ci­nek: „Fe­li­na”), re­ży­se­ria: Vince Gi­lli­gan (AMC)
„Down­ton Abbey” (od­ci­nek: „Epi­sode One”), re­ży­se­ria: Da­vid Evans (PBS)
„Gra o tron” (od­ci­nek: „The Wa­tchers on the Wall”), re­ży­se­ria: Neil Mar­shall (HBO)
„House of Cards” (od­ci­nek: „Chap­ter 14”), re­ży­se­ria: Carl Fran­klin (Net­flix)
„De­tek­tyw” (od­ci­nek: „Who Goes There”), re­ży­se­ria Cary Joji Fu­ku­na­ga (HBO)

Naj­lep­szy sce­na­riusz se­ria­lu fa­bu­lar­ne­go:

„Brea­king Bad” (od­ci­nek: „Fe­li­na”), sce­na­riusz: Vince Gi­lli­gan (AMC)
„Brea­king Bad” (od­ci­nek: „Ozy­man­dias”), sce­na­riusz: Moi­ra Wa­lley-Be­ckett (AMC)
„Gra o tron” (od­ci­nek: „The Chil­dren”), sce­na­riusz: Da­vid Be­nioff i D. B. Weiss (HBO)
„House of Cards” (od­ci­nek: „Chap­ter 14”), sce­na­riusz: Beau Wi­lli­mon (Net­flix)
„De­tek­tyw” (od­ci­nek: „The Se­cret Fate of All Life”), sce­na­riusz: Nic Pi­zzo­la­tto (HBO)

Naj­lep­szy se­rial ko­me­dio­wy:
„Te­oria wiel­kie­go pod­ry­wu” (CBS)
„Louie” (FX)
„W­spół­cze­sna ro­dzi­na” (ABC)
„O­ran­ge Is the New Black” (Net­flix)
„Do­li­na krze­mo­wa” (HBO)
„Fi­gu­rant­ka” (HBO)

Naj­lep­sza ak­tor­ka pierw­szo­pla­no­wa w se­ria­lu ko­me­dio­wym:
Lena Dun­ham jako Ha­nnah Hor­vath w se­ria­lu „Dziew­czy­ny” (HBO)
Edie Fal­co jako Ja­ckie Pey­ton w se­ria­lu „Sio­stra Ja­ckie” (Show­time)
Ju­lia Louis-Drey­fus jako wi­ce­pre­zy­dent Se­li­na Me­yer w se­ria­lu „Fi­gu­rant­ka” (HBO)
Me­li­ssa McCar­thy jako Mo­lly Flynn w se­ria­lu „Mike i Molly” (CBS)
Amy Poeh­ler jako Les­lie Knope w se­ria­lu „Parks and Re­cre­ation” (NBC)
Tay­lor Schi­lling jako Pi­per Chap­man w se­ria­lu „Oran­ge Is the New Black” (Net­flix)

Naj­lep­szy ak­tor pierw­szo­pla­no­wy w se­ria­lu ko­me­dio­wym:
Louis C. K. jako Louie w se­ria­lu „Louie” (FX)
Don Cheadle jako Mar­ty Kaan w se­ria­lu „Kłam­stwa na sprze­daż” (Show­time)
Ri­cky Ger­vais jako De­rek Noakes w se­ria­lu „De­rek” (Net­flix)
Matt Le­Blanc jako on sam w se­ria­lu „Od­cin­ki” (Show­time)
Wi­lliam H. Macy jako Frank Ga­lla­gher w se­ria­lu „Shame­less — Nie­po­kor­ni” (Show­time)
Jim Par­sons jako dr Shel­don Coo­per w se­ria­lu „Te­oria wiel­kie­go pod­ry­wu” (CBS)

Naj­lep­sza ak­tor­ka dru­go­pla­no­wa w se­ria­lu ko­me­dio­wym:

Mayim Bialik jako dr Amy Farrah Fow­ler w se­ria­lu „Te­oria wiel­kie­go pod­ry­wu” (CBS)
Ju­lie Bo­wen jako Claire Dun­phy w se­ria­lu „Współ­cze­sna ro­dzi­na” (ABC)
Anna Chlum­sky jako Amy Brook­hei­mer w se­ria­lu „Fi­gu­rant­ka” (HBO)
Alli­son Ja­nney jako Bo­nnie Plun­kett w se­ria­lu „Ma­muś­ka” (CBS)
Kate McKi­nnon jako róż­ne po­sta­ci w pro­gra­mie „Sa­tur­day Night Live” (NBC)
Kate Mul­grew jako Ga­li­na „Red” Rez­ni­kov w se­ria­lu „Orange Is the New Black” (Net­flix))

Naj­lep­szy ak­tor dru­go­pla­no­wy w se­ria­lu ko­me­dio­wym:
Fred Ar­mi­sen jako róż­ne po­sta­ci w pro­gra­mie „Port­lan­dia” (IFC)
An­dre Brau­gher jako ka­pi­tan Ray Holt w se­ria­lu „Brook­lyn 9–9” (Fox)
Ty Bu­rrell jako Phil Dun­phy w se­ria­lu „Współ­cze­sna ro­dzi­na” (ABC)
Adam Dri­ver jako Adam Sack­ler w se­ria­lu „Dziew­czy­ny” (HBO)
Jesse Ty­ler Fer­gu­son jako Mi­tchell Pri­tchett w se­ria­lu „Współ­cze­sna ro­dzi­na” (ABC)
Tony Hale jako Gary Walsh w se­ria­lu „Fi­gu­rant­ka” (HBO)

Naj­lep­sza re­ży­se­ria se­ria­lu ko­me­dio­we­go:
„Od­cin­ki” (od­ci­nek: „Epi­sode Nine”), re­ży­se­ria: Iain B. Mac­Do­nald (Show­time)
„Glee” (od­ci­nek: „100”), re­ży­se­ria: Pa­ris Barc­lay (Fox)
„Louie” (od­ci­nek: „Ele­va­tor, Part 6”) re­ży­se­ria: Lo­uis C.K. (FX)
„Współ­cze­sna ro­dzi­na” (od­ci­nek: „Las Ve­gas”), re­ży­se­ria: Gail Man­cu­so (ABC)
„Orange Is the New Black” (od­ci­nek: „Les­bian Re­quest De­nied”), re­ży­se­ria: Jo­die Fo­ster (Net­flix)
„Do­li­na krze­mo­wa” (od­ci­nek: „Mi­ni­mum Via­ble Pro­duct”), re­ży­se­ria: Mike Judge (HBO)

Naj­lep­szy sce­na­riusz se­ria­lu ko­me­dio­we­go:
„Od­cin­ki” (od­ci­nek: „Epi­sode Five”), sce­na­riusz: Da­vid Cra­ne i Je­ffrey Kla­rik (Show­time)
„Louie” (od­ci­nek: „So Did the Fat La­dy”), sce­na­riusz: Louis C.K. (FX)
„Orange Is the New Black” (od­ci­nek: „I Wasn’t Ready”), sce­na­riusz: Liz Fried­man i Jen­ji Ko­han (Net­flix)
„Do­li­na krze­mo­wa” (od­ci­nek: „Op­ti­mal Tip-to-Tip Efficien­cy”), sce­na­riusz: Alec Berg (HBO)
„Fi­gu­rant­ka” (od­ci­nek: „Spe­cial Re­la­tion­ship”), sce­na­riusz: Si­mon Black­well, Ar­man­do Ian­nuc­ci i Tony Ro­che (HBO)

Naj­lep­szy mi­ni­se­rial
:
„Ame­ri­can Ho­rror Sto­ry: Sa­bat” (FX)
„Bo­nnie & Cly­de” (A&E)
„Far­go” (FX)
„Lu­ther” (BBC Ame­ri­ca)
„Tre­me” (HBO)
„The White Queen” (Starz)

Naj­lep­szy film te­le­wi­zyj­ny:
„Za­bić Kenne­dy’ego” (Na­tio­nal Geo­gra­phic)
„Najt­rud­niej­sza wal­ka Mu­ha­mma­da Ale­go” (HBO)
„Odruch ser­ca” (HBO)
„Sher­lock: His Last Vow” (PBS)
„The Trip to Boun­ti­ful” (Life­time)

Naj­lep­sza ak­tor­ka pierw­szo­pla­no­wa w mi­ni­se­ria­lu lub fil­mie te­le­wi­zyj­nym:
He­le­na Bon­ham Car­ter jako Eli­za­beth Tay­lor w fil­mie „Bur­ton i Tay­lor” (BBC Ame­ri­ca)
Mi­nnie Dri­ver jako Ma­ggie Ro­yal w fil­mie „Re­turn to Zero” (Life­time)
Je­ssi­ca Lange jako Fio­na Goode w mi­ni­se­ria­lu „Ame­ri­can Ho­rror Sto­ry: Sa­bat” (FX)
Sa­rah Paul­son jako Cor­de­lia Foxx w mi­ni­se­ria­lu „Ame­ri­can Ho­rror Sto­ry: Sa­bat” (FX)
Ci­ce­ly Ty­son jako pani Ca­rrie Watts w fil­mie „The Trip to Boun­ti­ful”(Life­time)
Kris­ten Wiig jako Cyn­thia More­house w mi­ni­se­ria­lu „The Spoils of Ba­by­lon” (IFC)

Naj­lep­szy ak­tor pierw­szo­pla­no­wy w mi­ni­se­ria­lu lub fil­mie te­le­wi­zyj­nym:

Be­ne­dict Cum­ber­batch jako Sher­lock Hol­mes w fil­mie „Sher­lock: His Last Vow” (PBS)
Chi­we­tel Ejio­for jako Louis Les­ter w mi­ni­se­ria­lu „Dan­cing on the Edge” (Starz)
Idris Elba jako John Lu­ther w mi­ni­se­ria­lu „Lu­ther” (BBC Ame­ri­ca)
Mar­tin Freeman jako Les­ter Ny­gaard w mi­ni­se­ria­lu „Far­go” (FX)
Mark Ru­ffa­lo jako Ned Weeks w fil­mie „Odruch ser­ca” (HBO)
Bi­lly Bob Thorn­ton jako Lorne Mal­vo w mi­ni­se­ria­lu „Far­go” (FX)

Naj­lep­sza ak­tor­ka dru­go­pla­no­wa w mi­ni­se­ria­lu lub fil­mie te­le­wi­zyj­nym:
An­ge­la Ba­ssett jako Ma­rie La­veau w mi­ni­se­ria­lu „Ame­ri­can Ho­rror Sto­ry: Sa­bat” (FX)
Ka­thy Bates jako Del­phine La­Lau­rie w mi­ni­se­ria­lu „Ame­ri­can Ho­rror Sto­ry: Sa­bat” (FX)
Ellen Bur­styn jako Oli­via Fox­worth w fil­mie „Flo­wers in the Attic” (Life­time)
Fran­ces Con­roy jako Myr­tle Snow w mi­ni­se­ria­lu „Ame­ri­can Ho­rror Sto­ry: Sa­bat” (FX)
Ju­lia Ro­berts jako dr Emma Brook­ner w fil­mie „Odruch ser­ca” (HBO)
Alli­son Tol­man jako za­stęp­ca sze­ry­fa Mo­lly Sol­ver­son w mi­ni­se­ria­lu „Far­go” (FX)

Naj­lep­szy ak­tor dru­go­pla­no­wy w mi­ni­se­ria­lu lub fil­mie te­le­wi­zyj­nym:
Matt Bo­mer jako Fe­lix Tur­ner w fil­mie „Odruch ser­ca” (HBO)
Mar­tin Free­man jako dr John Wat­son w fil­mie „Sher­lock: His Last Vow” (PBS)
Co­lin Hanks jako funk­cjo­na­riusz Gus Grim­ly w mi­ni­se­ria­lu „Far­go” (FX)
Joe Man­te­llo jako Mi­ckey Mar­cus w fil­mie „Odruch ser­ca” (HBO)
Al­fred Mo­li­na jako Ben Weeks w fil­mie „Odruch ser­ca” (HBO)
Jim Par­sons jako Tommy Boatwri­ght w fil­mie „Odruch ser­ca” (HBO)

Naj­lep­sza re­ży­se­ria mi­ni­se­ria­lu lub fil­mu te­le­wi­zyj­ne­go:
„Ame­ri­can Ho­rror Sto­ry: Sa­bat” (od­ci­nek: „Bitch­craft”), re­ży­se­ria: Al­fon­so Go­mez-Re­jon (FX)
„Far­go” (od­ci­nek: „Bu­ri­dan’s Ass”), re­ży­se­ria: Co­lin Buck­sey
„Far­go” (od­ci­nek: „The Cro­co­dile’s Di­le­mma”), re­ży­se­ria: Adam Bern­stein (FX)
„Naj­trud­niej­sza wal­ka Mu­ha­mma­da Ale­go”, re­ży­se­ria: Ste­phen Frears (HBO)
„Odruch ser­ca”, re­ży­se­ria: Ryan Mur­phy (HBO)
„Sher­lock: His Last Vow”, re­ży­se­ria: Nick Hu­rran (PBS)

Naj­lep­szy sce­na­riusz mi­ni­se­ria­lu lub fil­mu te­le­wi­zyj­ne­go:
„Ame­ri­can Ho­rror Sto­ry: Sa­bat” (od­ci­nek: „Bitch­craft”), sce­na­riusz: Ryan Mur­phy i Brad Fal­chuk (FX)
„Far­go” (od­ci­nek: „The Cro­co­dile’s Di­le­mma”), sce­na­riusz: Noah Haw­ley (FX))
„Lu­ther”, sce­na­riusz: Neil Cross (BBC Ame­ri­ca)
„Odruch ser­ca”, sce­na­riusz: La­rry Kra­mer (HBO)
„Sher­lock: His Last Vow”, sce­na­riusz: Ste­ven Mo­ffat (PBS)
„Treme” (od­ci­nek: „..To Miss New Or­leans”), sce­na­riusz: Da­vid Si­mon i Eric Over­my­er (HBO)

Naj­lep­szy pro­gram roz­ryw­ko­wy:
„The Col­bert Re­port” (Co­me­dy Cen­tral)
„The Da­ily Show with Jon Ste­wart” (Co­me­dy Cen­tral)
„Ji­mmy Ki­mmel Live!” (ABC)
„Real Time with Bill Ma­her” (HBO)
„Sa­tur­day Night Live” (NBC)
„The To­night Show Sta­rring Ji­mmy Fa­llon” (NBC)

Naj­lep­sza re­ży­se­ria pro­gra­mu roz­ryw­ko­we­go:
„The Col­bert Re­port”, re­ży­se­ria: James Ho­skin­son (Co­me­dy Cen­tral)
„The Daily Show with Jon Ste­wart”, re­ży­se­ria: Chuck O’Neil (Co­me­dy Cen­tral)
„Port­lan­dia”, re­ży­se­ria: Jo­na­than Kri­sel (IFC)
„Sa­tur­day Night Live” re­ży­se­ria: Don Roy King (NBC)
„The To­ni­ght Show Sta­rring Ji­mmy Fa­llon”, re­ży­se­ria: Dave Dio­me­di (NBC)

Naj­lep­szy sce­na­riusz pro­gra­mu roz­ryw­ko­we­go:
„The Col­bert Re­port” (Co­me­dy Cen­tral)
„The Da­ily Show with Jon Ste­wart” (Co­me­dy Cen­tral)
„In­side Amy Schu­mer” (Co­me­dy Cen­tral)
„Key & Pe­ele” (Co­me­dy Cen­tral)
„Por­t­lan­dia” (IFC)
„The To­night Show Sta­rring Ji­mmy Fa­llon” (NBC)

Naj­lep­szy re­ali­ty show lub te­le­tur­niej:
„The Ama­zing Race” (CBS)
„Dan­cing with the Stars” (ABC)
„Pro­ject Run­way” (Life­time)
„So You Think You Can Dance” (Fox)
„Top Chef” (Bra­vo)
„The Voice” (NBC)

W grun­cie rze­czy no­mi­nac­je ma­ło zas­ka­ku­ją­ce, w to­nie te­go, do cze­go Emmy zdą­ży­ły już wcześ­niej przyz­wy­cza­ić. Jest kilka ka­te­gor­ii, w któ­rych mo­że na­wią­zać się cie­ka­wa wal­ka, choć ogól­nie rzecz bio­rąc, nie bę­dzie się dzia­ło szcze­gól­nie wie­le. Ale i tak zar­wę noc­kę, by Emmy obej­rzeć.

Whe­don wra­ca do daw­nych two­rów


Co otrzy­ma­my, je­śli po­pro­si­my Jo­ssa Whe­do­na o kon­ty­nu­ację daw­ne­go pro­jek­tu? Ano to:

(klik­nij, aby po­więk­szyć)

(klik­nij, aby po­więk­szyć)

Pro­ste, za­baw­ne i peł­ne au­to­iro­nii. Jak tu Whe­do­na nie lu­bić?

Za­wi­ro­wa­nia wo­kół „Con­stan­ti­ne’a”


Lucy Gri­ffiths, któ­ra w „Con­stan­ti­nie” za­grać mia­ła nie­ja­ką Liv, czy­li głów­ną ko­bie­cą po­stać, zo­sta­ła, mó­wiąc ła­god­nie, zwol­nio­na z ob­sa­dy, po­nie­waż twór­cy chcą obrać in­ną dro­gę. Miej­sce Liv zaj­mie inna po­stać, Zed, a fani Joh­na Con­stan­ti­ne’a po­win­ni ko­ja­rzyć ją z ko­mik­sów jako jego po­moc­nicz­kę. Wcie­li się w nią la­ty­no­ska ak­tor­ka An­géli­ca Ce­laya. Ma to być po­stać sil­na i rów­na in­te­lek­tem Con­stan­ti­ne’owi. Brzmi cie­ka­wiej, niż po­dat­na na ma­ni­pu­la­cję, na­iw­na Liv, więc to chy­ba do­bre po­su­nię­cie.

Gian­car­lo Espo­si­to wra­ca do „Once Upon a Time”


„Re­vo­lu­tion” zo­sta­ło anu­lo­wa­ne, więc Gian­car­lo Espo­si­to ma wię­cej wol­ne­go cza­su. A to ozna­cza, że po­ja­wi się w czwar­tym se­zo­nie „Once Upon a Time”, do któ­re­go wró­ci w roli Syd­neya Gla­ssa. Pó­ki co wia­do­mo, że ak­tor za­gra w pre­mie­rze czwar­te­go se­zo­nu. Oby nie skoń­czy­ło się tyl­ko na tym.

KO­MIK­SY


„Pol­ski Duch” na pa­pie­rze


Twór­cy in­ter­ne­to­we­go ko­mik­su „Pol­ski Duch”, dość ory­gi­nal­nej, choć nie tak do­brze na­ry­so­wa­nej za­ba­wy z ga­tun­kiem su­per­bo­ha­ter­skim, chcą iść o krok da­lej i przejść z In­ter­ne­tu na pa­pier. Że­by ich ma­rze­nia się speł­ni­ły, mu­szą ze­brać 5000 zł. I tu­taj za­czy­na się rola fa­nów in­ter­ne­to­wej pu­bli­ka­cji, któ­rzy mo­gą wspo­móc au­to­rów za po­śred­nic­twem ser­wi­su po­lak­po­tra­fi.pl. Je­śli lu­bi­cie Pol­skie­go Du­cha, to mo­że­cie do­ło­żyć swo­ją ce­gieł­kę do pro­jek­tu tu­taj. War­to.

De­ath­stro­ke z ko­lej­ną so­lo­wą se­rią


Death­stroke kiep­sko ra­dził so­bie w uni­wer­sum New 52 i osta­tecz­nie anu­lo­wa­no se­rię, w któ­rej wy­stę­po­wał. Oka­zu­je się jed­nak, że DC da mu ko­lej­ną szan­sę. No­wą se­rię na­pi­sze i na­ry­su­je Tony S. Da­niel. Ry­sow­ni­kiem jest on świet­nym, sce­na­rzy­stą — cóż, mie­wa lep­sze i gor­sze mo­men­ty. Zo­ba­czy­my, jak so­bie po­ra­dzi.

Nowy ze­spół przy „Bat­girl”


Gail Si­mone wkrót­ce odej­dzie z „Bat­girl”, by po­pro­wa­dzić no­wą, jesz­cze nie za­po­wie­dzia­ną se­rię. Tym­cza­sem jej miej­sce zaj­mą Ca­me­ron Ste­wart i Bren­den Flet­cher, któ­rych ry­sun­ko­wo wspo­mo­że Babs Tarr (wy­glą­da na to że Babs na­ry­su­je Babs, a to Ci do­pie­ro). Twór­cy za­po­wia­da­ją lżej­sze hi­sto­rie i zu­peł­nie inne po­dej­ście do po­sta­ci. Szko­da, że Si­mone od­cho­dzi, bo zro­bi­ła na ła­mach se­rii wie­le do­bre­go, ale z chę­cią zo­ba­czę co też Ste­wart i Flet­cher wy­my­ślą.

Nowy/nowa Thor


Ko­mik­sy Ma­rve­la ma­ło mnie ob­cho­dzą, ale obok ta­kiej wia­do­mo­ści nie da się przejść obo­jęt­nie. Oka­zu­je się, że wkrót­ce le­gen­dar­ny Mjol­nir przej­mie ko­bie­ta i tym sa­mym zo­sta­nie ona no­wym Tho­rem. Z po­cząt­ku po­my­śla­łem, że to na­wet cie­ka­wy za­bieg, po­zwa­la­ją­cy za­ist­nieć w uni­wer­sum Ma­rve­la więk­szej licz­bie sil­nych, ko­bie­cych po­sta­ci. Po­tem zo­ba­czy­łem ko­stium no­wej Thor.


Znów ta nie­prak­tycz­na zbro­ja z wy­pu­kły­mi miej­sca­mi na pier­si. A tam nie­prak­tycz­na. Nie­bez­piecz­na. Przy­naj­mniej zgod­nie z pra­wa­mi fizy­ki. Cóż, wi­dać za­miast przy­cią­gnąć do ko­mik­su wię­cej żeń­skiej pu­blicz­no­ści, twór­cy wo­lą, by nowa po­stać prze­ma­wia­ła do lu­bią­cych okrą­głe kształ­ty męż­czyzn. I w ten spo­sób mą­dre po­su­nię­cie oka­za­ło się je­dy­nie ta­nim chwy­tem, wzmoc­nio­nym do­dat­ko­wo fak­tem, że sta­ry Thor w koń­cu i tak wró­ci (o czym sce­na­rzy­sta wspo­mi­na mi­mo­cho­dem w wy­wia­dach). Tak jak Pe­ter Par­ker w jed­nej z naj­głup­szych ma­rve­lo­wych hi­sto­rii „Su­pe­rior Spi­der-Man”.

GRY


Re­make „Grim Fan­dan­go” też na Pie­Ce


To by­ła tyl­ko for­mal­ność —­re­make „Grim Fan­dan­go” po­ja­wi się nie tyl­ko na PS4, ale tak­że na sta­rych do­brych kom­pu­te­rach oso­bi­stych. Jako za­go­rza­ły pe­ce­to­wiec je­stem za!

Komentarze