Maniak podsumowuje tydzień #31

FIL­MY


Na­gro­dy BA­FTA


Przy­zna­no na­gro­dy fil­mo­we Bry­tyj­skiej Aka­de­mii Sztu­ki Fil­mo­wej i Te­le­wi­zyj­nej. Oto li­sta zwy­cięz­ców:
 • Naj­lep­szy film: „Znie­wo­lo­ny. 12 Years a Sla­ve”
 • Naj­lep­szy re­ży­ser: Al­fon­so Cu­aron — „Gra­wi­ta­cja”
 • Naj­lep­szy ak­tor w roli pierw­szo­pla­no­wej: Chi­we­tel Ejio­for — „Znie­wo­lo­ny. 12 Years a Sla­ve”
 • Naj­lep­sza ak­tor­ka w roli pierw­szo­pla­no­wej: Cate Blan­chett — „Blue Ja­smi­ne”
 • Naj­lep­szy ak­tor w roli dru­go­pla­no­wej: Bar­khad Abdi — „Ka­pi­tan Phil­lips”
 • Naj­lep­sza ak­tor­ka w roli dru­go­pla­no­wej: Jen­ni­fer Law­ren­ce — „A­me­ri­can Hu­stle”
 • Naj­lep­szy sce­na­riusz ory­gi­nal­ny: Eric War­ren Sin­ger, Da­vid O Rus­sell — „A­me­ri­can Hu­stle”
 • Naj­lep­szy sce­na­riusz ad­ap­to­wa­ny: Ste­ve Co­ogan, Jeff Pope — „Ta­jem­ni­ca Fi­lo­me­ny”
 • Naj­lep­sze zdję­cia: „Gra­wi­ta­cja” — Em­ma­nu­el Lu­bez­ki
 • Wy­bit­ny de­biut bry­tyj­skie­go sce­na­rzy­sty, re­ży­se­ra lub pro­du­cen­ta: Kie­ran Evans (re­ży­se­r/sce­na­rzy­sta)) — „Kel­ly + Vic­tor”
 • Wy­bit­ny film bry­tyj­ski: „Gra­wi­ta­cja”
 • Naj­lep­szy film do­ku­men­tal­ny: „Sce­na zbrod­ni”
 • Naj­lep­sza mu­zy­ka: „Gra­wi­ta­cja” — Ste­ven Pri­ce
 • Naj­lep­szy dźwięk: „Gra­wi­ta­cja” — Glenn Fre­eman­tle, Skip Lie­vsay, Chri­sto­pher Ben­ste­ad, Niv Adi­ri, Chris Mun­ro
 • Naj­lep­sza sce­no­gra­fia: „Wiel­ki Gats­by” — Ca­the­ri­ne Mar­tin, Be­ver­ley Dunn
 • Naj­lep­sze efek­ty spe­cjal­ne: „Gra­wi­ta­cja” — Tim Web­ber, Chris Law­ren­ce, Da­vid Shirk, Neil Cor­bo­uld, Nik­ki Pen­ny
 • Naj­lep­sze ko­stiu­my: „Wiel­ki Gats­by” — Ca­the­ri­ne Mar­tin
 • Naj­lep­sza cha­rak­te­ry­za­cja i naj­lep­sze fry­zu­ry: „A­me­ri­can Hu­stle” — Eve­ly­ne No­raz, Lori McCoy­-Bell
 • Naj­lep­szy mon­taż: „Wy­ścig” — Dan Han­ley, Mike Hill
 • Naj­lep­szy film nie­an­glo­ję­zycz­ny: „Wiel­kie pięk­no”
 • Naj­lep­szy film ani­mo­wa­ny: „Kra­ina lodu”
 • Naj­lep­szy krót­ko­me­tra­żo­wy film ani­mo­wa­ny: „Sle­eping with the Fi­shes”
 • Naj­lep­szy film krót­ko­me­tra­żo­wy: „Ro­om 8”
 • Na­gro­da EE dla wscho­dzą­cej gwiaz­dy: Will Po­ul­ter
 • Na­gro­da BA­FTA za wy­bit­ny bry­tyj­ski wkład w kino: Pe­ter Gre­ena­way

Zde­cy­do­wa­nym zwy­cięz­cą oka­za­ła się „Gra­wi­ta­cja”, co mnie nie­zmier­nie cie­szy. Po­dob­nie na­gro­dy dla Cate Blan­chett oraz Bar­kha­da Ab­die­go.

Dru­gi zwia­stun „Tran­scen­den­cji”


Po­ja­wił się dru­gi zwia­stun re­ży­ser­skie­go de­biu­tu Wal­ly­’e­go Pfi­ste­ra — „Tran­scen­den­cja”.


Wy­glą­da to na­praw­dę cie­ka­wie.

Zmar­ła Shir­ley Tem­ple


10 lu­te­go, w wie­ku 85 lat zmar­ła Shir­ley Tem­ple — słyn­na dzie­cię­ca gwiaz­da fil­mo­wa, któ­rej ka­rie­ra fil­mo­wa przy­pa­da na lata 1932–1950 (w la­tach 1958–1865 pró­bo­wa­ła też swych sił w te­le­wi­zji). Tem­ple by­ła naj­młod­szą lau­re­at­ką Osca­ra.

SE­RIA­LE


Ko­lej­ni ak­to­rzy w „Go­tham”


Po Ja­me­sie Gor­do­nie ob­sa­dzo­no ko­lej­ne role w se­ria­lu „Go­tham”.
W Pin­gwi­na, zna­ne­go rów­nież jako Oswald Cob­ble­pot, wcie­li się Ro­bin Lord Tay­lor ("Ży­we Tru­py” „Per­son of In­te­re­st”).
Oswald Cob­ble­pot, o umy­śle mi­strza sza­cho­we­go i mo­ral­no­ści sza­ka­la, jest psy­cho­pa­tą ni­skie­go po­zio­mu (pra­cu­ją­cym dla gang­ste­rki Fi­sh Mo­oney), któ­ry skry­wa swą sa­dy­stycz­ną żą­dzę wła­dzy pod płasz­czy­kiem wy­szu­ka­nych ma­nier.
Za­bry­na Gu­eva­ra ("Toż­sa­mość szpie­ga” „Per­son of In­te­re­st”) za­gra Ka­pi­tan Es­sen:
Sze­fo­wa Gor­do­na w wy­dzia­le za­bójstw po­li­cji Go­tham, Ka­pi­tan Es­sen z ma­kia­we­licz­ną ume­jęt­no­ścią utrzy­mu­ję rów­no­wa­gę po­mię­dzy świa­tem po­li­cji a świa­tem po­li­ty­ki i jest za­rów­no po­li­cjant­ką jak i obroń­czy­nią in­te­re­sów kor­po­ra­cji.
Sean Per­twee ("Ca­me­lot” „E­le­men­ta­ry­”) ode­gra ro­lę Al­fre­da Pen­ny­wor­tha:
Al­fred Pen­ny­worth, twar­dy by­ły żoł­nierz pie­cho­ty mor­skej z wschod­nie­go Lon­dy­nu, lo­jal­nie słu­żył ro­dzi­nie Way­ne­’ów. Te­raz, po ich tra­gicz­nej śmier­ci, za­wzię­cie bro­ni mło­de­go Bru­ce­’a.
Erin Ri­chards ("Bre­aking In­”) wy­stą­pi jako Bar­ba­ra Kean:
Wy­ra­fi­no­wa­na le­kar­ka po­go­to­wia, Bar­ba­ra, jest na­rze­czo­ną Ja­me­sa Gor­do­na. To ra­do­sna, ale wraż­li­wa ko­bie­ta. Stoi za swym przy­szłym mę­żem… co mo­że być trud­ne, w miej­scu tak ze­psu­tym jak Go­tham.
I wresz­cie Do­nal Lo­gue ("Stróż pra­wa” „Sy­no­wie anar­chii­”) wcie­li się w Ha­rveya Bul­loc­ka:
Part­ner i men­tor Jima Gor­di­na, ofi­cer Ha­rvey Bul­lock, któ­re­mu brak ogła­dy, trak­tu­je po­li­cyj­ne pro­ce­du­ry bar­dzo swo­bod­nie, ale osią­ga re­zul­ta­ty… i robi to ze sta­rą, do­brą i sku­tecz­ną buń­czucz­no­ścią.
Trze­ba przy­znać, że są to wy­bo­ry bar­dzo in­try­gu­ją­ce, a po­szcze­gól­ni ak­to­rzy ma­ją jak naj­bar­dziej szan­sę spraw­dze­nia się w ak­cji. Opty­mi­zmem na­pa­wa­ją też opi­sy po­sta­ci, któ­re ka­żą są­dzić, że spo­ro zo­sta­nie wzię­te z ko­mik­sów. Bar­dzo mnie to cie­szy.

BBC Ame­ri­ca i Ro­bin Hood


Co by by­ło gdy­by Ro­bin Hood i jego wróg, sze­ryf z Not­tin­gham, byli jed­ną i tą sa­mą oso­bą? Taki jest po­mysł na „Not­tin­gham” — re­in­ter­pre­ta­cję słyn­nej le­gen­dy o szla­chet­nym zło­dzie­ju z lasu Sher­wo­od. Pro­jekt po­wsta­je dla BBC Ame­ri­ca, a głów­nym sce­na­rzy­stą bę­dzie Cole Had­don, twór­ca nie­zbyt do­brze przy­ję­te­go „Dar­cu­li”. Se­rial opo­wie o sze­ry­fie z Not­tin­gham, któ­re­go żo­na gi­nie z rąk lu­dzi Księ­cia Jana. Kie­dy nie zo­sta­je wy­mie­rzo­na spra­wie­dli­wość wo­bec mor­der­ców, sze­ryf roz­po­czy­na oso­bi­stą woj­nę prze­ciw ko­ro­nie. Za dnia po­zo­sta­je znie­na­wi­dzo­nym sze­ry­fem, lo­jal­nym słu­gą Jana, ale w nocy za­kła­da kap­tur i uży­wa­jąc in­for­ma­cji, któ­re zgro­ma­dził, peł­niąc urząd, ata­ku­je to co jest dla Jana naj­cen­niej­sze — jego skarb­ce. Jako Ro­bin Hood re­gu­lar­nie na­pa­da na lu­dzi Jana, jego lo­ja­li­stów i sprzy­mie­rzeń­ców po­li­tycz­nych, roz­da­jąc póź­niej swe łu­py bied­nym i roz­po­czy­na­jąc bunt, któ­ry na za­wsze zmie­ni An­glię.
Trze­ba przy­znać, że ta­kie spoj­rze­nie na tę po­stać, czer­pią­ce tro­chę ze współ­cze­snych opo­wie­ści o su­per­bo­ha­te­rach, jest nie­zwy­kle cie­ka­we i mo­że wyjść z tego se­ria­lu na­praw­dę do­bra pro­duk­cja. Na pew­no bę­dę śle­dzić jej losy.

Nowy zwia­stun „Pen­ny Dre­ad­ful”


Po­ja­wił się nowy zwia­stun se­ria­lu „Pen­ny Dre­ad­ful” z Evą Gre­en w roli głów­nej.Do pre­mie­ry jesz­cze da­le­ko, ale wy­glą­da na to że jest na co cze­kać.

Nowy zwia­stun i Sun­ny Ma­brey w „OUAT”


Opu­bli­ko­wa­no nowy zwia­stun dru­giej czę­ści trze­cie­go se­zo­nu „On­ce Upon a Time””
Do­dat­ko­wo w se­ria­lu ob­sa­dzo­no ro­lę Glin­dy, czy­li Do­brej Cza­row­ni­cy z Po­łu­dnia, zna­nej z cy­klu L. Fran­ka Bau­ma o kra­inie Oz. Wcie­li się w nią Sun­ny Ma­brey ("Gli­niarz z Mem­phis” „The Client List”) Czy bę­dzie to god­na prze­ciw­nicz­ka dla Złej Cza­row­ni­cy z Za­cho­du w wy­ko­na­niu Reb­be­ki Ma­der?

Ko­lej­ni ak­to­rzy we „Fla­shu”


Po­więk­sza się ob­sa­da se­ria­lu „Flash” któ­ry bę­dzie spi­n-of­fem emi­to­wa­ne­go obec­nie na ka­na­le CW „Ar­row”. Bę­dą to Tom Ca­va­nagh (”Nie ma spra­wy­”), któ­ry wcie­li się w Har­ri­so­na Wel­l­sa, na­ukow­ca pra­cu­ją­ce­go dla S.T.A.R. oraz zna­ny z wcze­śniej­sze­go se­ria­lu o Bar­rym Al­le­nie, rów­nież za­ty­tu­ło­wa­nym „Flash” John We­sley Shipp w nie­zna­nej na ra­zie roli. Cie­szę się zwłasz­cza z po­wo­du an­ga­żu tego dru­gie­go, po­nie­waż to mi­łe na­wią­za­nie do star­szej pro­duk­cji.

Gre­ta Ger­wig w „HI­MYD”


Ogło­szo­no na­zwi­sko ak­tor­ki, któ­ra za­gra głów­ną bo­ha­ter­kę, Sal­ly, w szy­ko­wa­nym spi­n-of­fie „Jak po­zna­łem wa­szą mat­kę”. Bę­dzie to Gre­ta Ger­wig — ak­tor­ka, sce­na­rzyst­ka, re­ży­ser­ka; zna­na mię­dzy in­ny­mi z ty­tu­ło­wej roli w fil­mie „Fran­ces Ha”. Zos­ta­nie ona rów­nież pro­du­cent­ką se­ria­lu. To na ra­zie je­den z nie­wie­lu czyn­ni­ków, prze­ma­wia­ją­cych na ko­rzyść pro­jek­tu.

„Hor­da”


Po­la­cy two­rzą bar­dzo cie­ka­wy pro­jekt, za­ty­tu­ło­wa­ny „Hor­da”. Ma to być in­ter­ne­to­wy se­rial, któ­re­go ak­cja roz­gry­wać bę­dzie się w po­sta­po­ka­lip­tycz­nej, opa­no­wa­nej przez zom­bie Pol­sce. Za pro­duk­cję od­po­wia­dać bę­dzie eki­pa skła­da­ją­ca się z do­świad­czo­nych fil­mow­ców, a w jed­nej z ról wy­stą­pi zna­na dub­bin­go­wa i se­ria­lo­wa ak­tor­ka, Elż­bie­ta Ję­drze­jew­ska.
Twór­cy se­ria­lu wy­star­to­wa­li z kam­pa­nią na ser­wi­sie Po­lak Po­tra­fi (pol­skim od­po­wied­ni­kiem Kick­star­te­ra), gdzie zbie­ra­ją do­dat­ko­we fun­du­sze, któ­re prze­zna­czą na do­pra­co­wa­nie se­ria­lu. Wspo­móc mo­że­cie ich tu­taj. A po­ni­żej zwia­stun:


Mo­że wyjść z tego coś na­praw­dę do­bre­go.

Anu­lo­wa­nie „Mob City”


„Mob City” zo­sta­ło anu­lo­wa­ne i nie bę­dzie już ko­lej­nych se­zo­nów. Jesz­cze se­ria­lu nie wi­dzia­łem (po­wo­li nad­ra­biam swo­je wie­eeel­kie za­le­gło­ści), ale to wiel­ka szko­da, bo już sam kon­cept wy­dał mi się bar­dzo cie­ka­wy. No cóż, za­wsze jest te sześć od­cin­ków, któ­re po­noć two­rzą za­mknię­tą hi­sto­rię.

KO­MIK­SY


Ge­ne­za Bat­ma­na w „Se­cret Ori­gins” #2


Choć Scott Sny­der po­ka­zu­je swo­ją wer­sję ge­ne­zy Bat­ma­na w hi­sto­rii „Ze­ro Year”” wy­daw­nic­two DC Co­mics ma za­miar za­pre­zen­to­wać jesz­cze wię­cej z hi­sto­rii Bru­ce­’a Way­ne­’a i cof­nie się do mo­men­tu za­bój­stwa jego ro­dzi­ców. Wszyst­ko to w jed­nej z trzech hi­sto­rii, wcho­dzą­cych w skład dru­gie­go nu­me­ru „Se­cret Ori­gins”. Za sce­na­riusz od­po­wie Ray Faw­kes. A ja się za­sta­na­wiam, po co to tak wła­ści­wie po raz ko­lej­ny przez to prze­cho­dzić…

GRY


Na­gro­dy DICE


Roz­da­no na­gro­dy DICE, przy­zna­wa­ne do­rocz­nie przez Aka­de­mię Sztuk i Nauk In­te­rak­tyw­nych (ang. AIAS). Oto li­sta zwy­cięz­ców:
 • Wy­bit­ne osią­gnię­cie w kie­row­nic­twie ar­ty­stycz­nym: „The Last of Us”
 • Wy­bit­ne osią­gnię­cie w ani­ma­cji: „The Last of Us”
 • Wy­bit­na kre­acja po­sta­ci: „The Last of Us” (El­lie)
 • Wy­bit­ne osią­gnię­cie w kom­po­zy­cji ścież­ki dźwię­ko­wej: „Bio­shock In­fi­ni­te”
 • Wy­bit­ne osią­gnię­cie w two­rze­niu opra­wy dźwię­ko­wej: „The Last of Us”
 • Wy­bit­ne osią­gnię­cie w two­rze­niu fa­bu­ły: „The Last of Us”
 • Wy­bit­ne osią­gnię­cie w two­rze­niu roz­gryw­ki: „Grand Theft Auto V”
 • Wy­bit­ne osią­gnię­cie w two­rze­niu opra­wy wi­zu­al­nej: „The Last of Us”
 • Gra ak­cji roku: „Bio­shock In­fi­ni­te”
 • Gra przy­go­do­wa roku: „The Last of Us”
 • Bi­ja­ty­ka roku: „In­ju­sti­ce: Gods Among Us”
 • Gra fa­bu­lar­na­/M­MO roku: „Dia­blo III”
 • Gra stra­te­gicz­na­/sy­mu­la­cja roku: „XCOM: Ene­my Wi­thin”
 • Gra roku dla nie­dziel­nych gra­czy: „Plants VS Zom­bies 2”
 • Gra fa­mi­lij­na roku: „Su­per Ma­rio 3D World”
 • Gra wy­ści­go­wa roku: „Fo­rza Mo­tor­sport 5”
 • Gra spor­to­wa roku: „FI­FA 14”
 • Gra roku do po­bra­nia: „Bro­thers – A Tale of Two Sons”
 • Gra roku na kon­so­le prze­no­śne: „The Le­gend of Ze­lda: A Link Be­twe­en Worlds”
 • Gra roku na ko­mór­ki: „Plants VS Zom­bies 2”
 • Gra sie­cio­wa roku: „World of Tanks”
 • Wy­bit­na in­no­wa­cja w roz­gryw­ce: „The Last of Us”
 • Wy­bit­ne osią­gnię­cie w re­ży­se­rii gry: „The Last of Us”
 • Gra roku: „The Last of Us”

„The Last of Us” zgar­nę­ło dość spo­rą pu­lę na­gród. Czy zu­peł­nie słusz­nie? Cóż, my­ślę, że nie za­wsze, bo nie zgo­dzę się na przy­kład, że by­ła to gra ja­koś szcze­gól­nie in­no­wa­cyj­na pod wzglę­dem roz­gryw­ki, ani nie na­zwał­bym jej przy­go­dów­ką. No ale nie na­le­żę do AIAS i nie je de­cy­du­ję o na­gro­dach DICE.

Komentarze

 1. Dorota Pietruszka9 marca 2014 19:29

  Nawet na baftach Leo nic nie zgarnął? Smutno mi xD Kapitan Philips za drugoplanową, ii desu, ii desu! "12 years a slave", no dobra, musieli coś im dać, ale panie, jak widzę "grawitację" to mi ręce do samej ziemi grawitują. Przeca to się ciągnie, jak flaki z olejem. I.... charakteryzacja dla "American Hustle?" Co tam za charakteryzacja, Gatsby'emu to!
  Umarłam z bólem ;/
  Pomysł z Robin Hoodem za*ebisty! Jak ja lubię takie podwójne, batmańskie osobowości, nie mam nic przeciwko ingerowaniu w historię, proszę bardzo, już siadam z popkornem. Hwaiting!
  Eva Green - aktorka genialna, ocenię zatem tylko jej nowy look z czarnymi włosami- "fuckable" ale jako blondyna podbiła me serce i lędźwie. Niech ktoś jej podrzuci rozjaśniacz do szamponu, plis!
  Horda - hwaiting! To będzie coś!
  ...Ellie nie była aż taka wykreowana, żeby ją nagradzać, bardziej jestem team-tatuś. Ale gra ogólnie zacna, nagrody zasłużone.
  I Diablo widzę rozwala wciąż ;D

  OdpowiedzUsuń
 2. No cóż, nikt nie kocha Leo. Ale przynajmniej ma Złotego Globa.
  Dlaczego tak nienawidzisz "Grawitacji"? Moim zdaniem naprawdę dobra.
  Pomysł na Robina też mi się wydaje super - tego jeszcze nie było i może wyjść intrygująco.
  Eva jest naturalną blondynką, od piętnastego roku życia farbuje się na czarno. W sumie z większości ról znam ją z czarnym włosami i taką ją lubię najbardziej.
  "The Last of Us" - cóż, fabularnie świetna, ale pod względem rozgrywki jakoś szczególnie się nie wyróżnia.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Komentarze, zawierające treści obraźliwe, wulgarne, pornograficzne oraz reklamowe zostaną usunięte. Zostaliście ostrzeżeni.

Popularne posty