Maniak podsumowuje tydzień #29

FIL­MY


Mamy Lexa i Al­fre­da!Ogło­szo­no na­zwi­ska ak­to­rów, któ­rzy wcie­lą się w klu­czo­we role, w szy­ko­wa­nej na rok 2016 kon­ty­nu­acji „Czło­wie­ka ze sta­li”.
Głów­ny czar­ny cha­rak­ter, Lexa Lu­tho­ra, za­gra Jes­se Eisen­berg, naj­bar­dziej zna­ny z roli za­ło­ży­cie­la Fa­ce­bo­oka w fil­mie „The So­cial Ne­twork”. Tak mó­wi o nim Zack Sny­der:
O Lek­sie Lu­tho­rze czę­sto mó­wi się, że jest naj­słyn­niej­szym ry­wa­lem Su­per­ma­na. Jego nie­cne po­stęp­ki zna­ne są wszyst­kim do­sko­na­le od 1940 roku. Wspa­nia­łe jest w nim to że nie do koń­ca jest to ste­reo­ty­po­wy, nik­czem­ny zło­czyń­ca. To skom­pli­ko­wa­na i zło­żo­na po­stać, któ­rej in­te­lekt, bo­gac­two i zna­czą­ca po­zy­cja umiej­sca­wia­ją go wśród nie­wie­lu śmier­tel­ni­ków, bę­dą­cych w sta­nie sta­wić czo­ła nie­wia­ry­god­nej sile Su­per­ma­na. Dzię­ki temu, że Jes­se za­gra ro­lę Lexa, bę­dzie­my mo­gli zgłę­bić tę in­te­re­su­ją­cą dy­na­mi­kę, a tak­że wy­zna­czyć nowy, nie­spo­dzie­wa­ny kie­ru­nek, w ja­kim pój­dzie ta po­stać.
Na­to­miast ro­lę Al­fre­da, lo­ka­ja Bru­ce­’a Way­ne­’a, za­gra lau­re­at Osca­ra, Je­re­my Irons. Re­ży­ser fil­mu, uza­sad­nia tę de­cy­zję na­stę­pu­ją­co:
Jak wszy­scy wie­dzą, Al­fred to dla Bru­ce­’a Way­ne­’a naj­bar­dziej za­ufa­ny przy­ja­ciel, so­jusz­nik, men­tor, straż­nik i ktoś, kto jest jak oj­ciec. Sta­no­wi bez wąt­pie­nia klu­czo­wy ele­ment w za­wi­łej in­fra­struk­tu­rze, któ­ra po­zwa­la Bru­ce­’o­wi Way­ne­’o­wi prze­ista­czać się w Bat­ma­na. To wiel­ki za­szczyt, że tak wspa­nia­ły, do­świad­czo­ny i uta­len­to­wa­ny ak­tor jak Je­re­my wcie­li się w waż­na ro­lę czło­wie­ka, któ­ry jest men­to­rem i prze­wod­ni­kiem dla oto­czo­ne­go nie­mal­że nie­prze­ni­kli­wą fa­sa­dą Bru­ce­’a Way­ne­’a.
To na pew­no nie­spo­dzie­wa­ne wy­bo­ry, jed­nak uwa­żam, że jak naj­bar­dziej sen­sow­ne. Jes­se Eisen­berg grał już w swo­jej ka­rie­rze po­sta­ci, któ­re mia­ły spo­ro z Lexa Lu­tho­ra — nie­sa­mo­wi­ty in­te­lekt i me­ga­lo­ma­nię. Zga­dza się tak­że wiek — Eisen­berg jest mniej wię­cej w wie­ku Ca­vil­la, a Lex za­zwy­czaj był ró­wie­śni­kiem Su­per­ma­na.
Co do Iron­sa, to jego na­zwi­sko oczy­wi­ście nie wzbu­dza tylu kon­tro­wer­sji, co na­zwi­sko Eisen­ber­ga. I słusz­nie, bo to bar­dzo do­bry ak­tor o ugrun­to­wa­nej w świe­cie fil­mu po­zy­cji. Je­stem pe­wien, że wnie­sie do po­sta­ci Al­fre­da wie­le po­zy­tyw­ne­go.

Roz­da­no na­gro­dy An­nie


W so­bo­tę po raz czter­dzie­sty pierw­szy roz­da­no na­gro­dy dla naj­lep­szych ani­ma­cji An­nie. Oto lau­re­aci:
 • Naj­lep­szy peł­no­me­tra­żo­wy film ani­mo­wa­ny: „Kra­ina lodu”, Walt Di­sney Ani­ma­tion Stu­dios
 • Na­gro­da An­nie dla naj­lep­szej ani­mo­wa­nej pro­duk­cji spe­cjal­nej: „Chi­po­tle Sca­re­crow”, Chi­po­tle Cre­ati­ve De­part­ment, Mo­on­bot Stu­dios
 • Naj­lep­szy krót­ko­me­tra­żo­wy film ani­mo­wa­ny: „Koń by się uśma­ł!”, Walt Di­sney Ani­ma­tion Stu­dios
 • Naj­lep­sza re­kla­ma nada­wa­na przez te­le­wi­zję lub inne me­dia: „Mi­nion­ki roz­ra­bia­ją”, Ci­ne­mark — Uni­ver­sal Pic­tu­res
 • Naj­lep­sza nada­wa­na przez te­le­wi­zję lub inne me­dia pro­duk­cja ani­mo­wa­na dla dzie­ci przed­szkol­nych: „Jej wy­so­kość Zo­sia”, Di­sney Te­le­vi­sion Ani­ma­tion
 • Naj­lep­sza nada­wa­na przez te­le­wi­zję lub inne me­dia pro­duk­cja ani­mo­wa­na dla dzie­ci: „Po­ra na przy­go­dę”, Car­to­on Ne­twork Stu­dios
 • Naj­lep­sza nada­wa­na przez te­le­wi­zję lub inne me­dia pro­duk­cja ani­mo­wa­na: „Fu­tu­ra­ma”, 20th Cen­tu­ry Fox Te­le­vi­sion
 • Naj­le­piej za­ni­mo­wa­na gra wi­deo: „The Last of Us”, Na­ugh­ty Dog
 • Naj­lep­szy film stu­denc­ki: „Wed­ding Cake”, Fil­ma­ka­de­mie Ba­de­n-Wu­ert­tem­berg, Vio­la Ba­ier, Iris Frisch
 • Ani­mo­wa­ne efek­ty w pro­duk­cji ani­mo­wa­nej: Jeff Buds­berg, An­dre Le Blanc, Lo­uis Flo­res, Ja­son May­er, „Kru­do­wie”, Dre­am­Works Ani­ma­tion
 • Ani­mo­wa­ne efek­ty w pro­duk­cji ak­tor­skiej: Mi­cha­el Ba­log, Ryan Hop­kins, Pa­trick Con­ran, Flo­rian Wit­zel, „Pa­ci­fic Rim”, In­du­strial Li­ght & Ma­gic
 • Ani­ma­cja po­sta­ci w ani­mo­wa­nej pro­duk­cji nada­wa­nej przez te­le­wi­zję lub inne me­dia: Ku­re­ha Yokoo, „Toy Sto­ry of Ter­ro­r!”, Pi­xar Ani­ma­tion Stu­dios
 • Ani­ma­cja po­sta­ci w peł­no­me­tra­żo­wej pro­duk­cji ani­mo­wa­nej: Ja­kob Jen­sen, „Kru­do­wie”, Dre­am­Works Ani­ma­tion
 • Ani­ma­cja po­sta­ci w pro­duk­cji ak­tor­skiej: Jeff Ca­po­gre­co, Je­drzej Woj­to­wicz, Ke­vin Es­tey, Ales­san­dro Bo­no­ra, Gino Ace­ve­do, „Hob­bit: Nie­zwy­kła po­dróż”, Gol­lum, Weta Di­gi­tal
 • Pro­jekt po­sta­ci w ani­mo­wa­nej pro­duk­cji nada­wa­nej przez te­le­wi­zję lub inne me­dia: Paul Ru­dish, „Mysz­ka Miki”, Di­sney Te­le­vi­sion Ani­ma­tion
 • Pro­jekt po­sta­ci w peł­no­me­tra­żo­wej pro­duk­cji ani­mo­wa­nej: Car­ter Go­odrich, Ta­kao No­gu­chi, Sha­ne Prig­mo­re, „Kru­do­wie”, Dre­am­Works Ani­ma­tion
 • Re­ży­se­ria w ani­mo­wa­nej pro­duk­cji nada­wa­nej przez te­le­wi­zję lub inne me­dia: An­gus Mac­La­ne, „Toy Sto­ry of Ter­ro­r!”, Pi­xar Ani­ma­tion Stu­dios
 • Re­ży­se­ria w peł­no­me­tra­żo­wej pro­duk­cji ani­mo­wa­nej: Chris Buck, Jen­ni­fer Lee, „Kra­ina lodu”, Walt Di­sney Ani­ma­tion Stu­dios
 • Mu­zy­ka w ani­mo­wa­nej pro­duk­cji nada­wa­nej przez te­le­wi­zję lub inne me­dia: Chri­sto­pher Wil­lis, „Mysz­ka Miki”, Di­sney Te­le­vi­sion Ani­ma­tion
 • Mu­zy­ka w peł­no­me­tra­żo­wej pro­duk­cji ani­mo­wa­nej: Kri­sten An­der­so­n-Lo­pez, Ro­bert Lo­pez, Chri­sto­phe Beck, „Kra­ina lodu”, Walt Di­sney Ani­ma­tion Stu­dios
 • Kie­row­nic­two ar­ty­stycz­ne w ani­mo­wa­nej pro­duk­cji nada­wa­nej przez te­le­wi­zję lub inne me­dia: An­ge­la Sung, Wil­liam Niu, Chri­sti­ne Bian, Emi­ly Te­tri, Fre­de­ric Ste­wart, „Le­gen­da Kor­ry”, Nic­ke­lo­de­on Ani­ma­tion Stu­dio
 • Kie­row­nic­two ar­ty­stycz­ne w peł­no­me­tra­żo­wej pro­duk­cji ani­mo­wa­nej: Mi­cha­el Gia­imo, Lisa Ke­ene, Da­vid Wo­mer­sley, „Kra­ina lodu”, Walt Di­sney Ani­ma­tion Stu­dios
 • Sce­no­ry­sy w ani­mo­wa­nej pro­duk­cji nada­wa­nej przez te­le­wi­zję lub inne me­dia: Da­niel Chong, „Toy Sto­ry of Ter­ro­r!”, Pi­xar Ani­ma­tion Stu­dios
 • Sce­no­ry­sy w peł­no­me­tra­żo­wej pro­duk­cji ani­mo­wa­nej: Dean Kel­ly, „U­ni­we­ry­stet po­twor­ny”, Pi­xar Ani­ma­tion Stu­dios
 • Ak­tor­stwo w ani­mo­wa­nej pro­duk­cji nada­wa­nej przez te­le­wi­zję lub inne me­dia: Tom Ken­ny jako Lo­do­wy Król, „Po­ra na przy­go­dę”, Car­to­on Ne­twork Stu­dios
 • Ak­tor­stwo w peł­no­me­tra­żo­wej pro­duk­cji ani­mo­wa­nej: Josh Gad jako Olaf, „Kra­ina lodu”, Walt Di­sney Ani­ma­tion Stu­dios
 • Sce­na­riusz w ani­mo­wa­nej pro­duk­cji nada­wa­nej przez te­le­wi­zję lub inne me­dia: Le­wis Mor­ton, „Fu­tu­ra­ma”, 20th Cen­tu­ry Fox Te­le­vi­sion
 • Sce­na­riusz w peł­no­me­tra­żo­wej pro­duk­cji ani­mo­wa­nej: Miy­aza­ki Hay­ao, „Ka­ze ta­chi­nu”, Stu­dio Ghi­bli­/To­uch­sto­ne Pic­tu­re­s/The Walt Di­sney Stu­dios
 • Mon­taż w ani­mo­wa­nej pro­duk­cji nada­wa­nej przez te­le­wi­zję lub inne me­dia: Il­lya Owens, „Mysz­ka Miki”, Di­sney Te­le­vi­sion Ani­ma­tion
 • Mon­taż w peł­no­me­tra­żo­wej pro­duk­cji ani­mo­wa­nej: Greg Sny­der, Gre­go­ry Amund­son, Ste­ve Blo­om, „U­ni­wer­sy­tet po­twor­ny”, Pi­xar Ani­ma­tion Stu­dio
Szcze­gól­nie cie­szy mnie wy­róż­nie­nie „Ka­ze ta­chi­nu” oraz „Kra­iny lodu”. Nie oby­ło się bez kil­ku kon­tro­wer­syj­nych de­cy­zji (z któ­rych An­nie sły­nie), ale ogól­nie rzecz uj­mu­jąc, je­stem cał­kiem za­do­wo­lo­ny z wy­ni­ków.

Sly Co­oper tra­fi do kin


Na 2016 rok zo­sta­ła za­po­wie­dzia­na ani­mo­wa­na ad­ap­ta­cja bar­dzo sym­pa­tycz­nej gry kom­pu­te­ro­wej „Sly Co­oper and the Thie­vius Rac­co­onus”. Po­ni­żej moż­na zo­ba­czyć jej pierw­szy zwia­stun.Szko­da, że twór­cy fil­mu nie po­szli w cel­l-sha­ding (czy­li tech­ni­kę łą­czą­cą ani­ma­cje: dwu­wy­mia­ro­wą i trój­wy­mia­ro­wą), ale i tak wy­glą­da to nie­źle. Chęt­nie wy­bio­rę się do kina.

Nowy zwia­stun „Pięk­nej i Be­stii”


Jest nowy zwia­stun „Pięk­nej i Be­stii” od Chri­sto­phe­’a Gan­sa ("Si­lent Hil­l”).


Wi­zu­al­nie prze­pięk­ne. Nie mo­gę się do­cze­kać.

Ak­tor­ska wer­sja „Bry­ga­dy RR”


Di­sney przy­go­to­wu­je ak­tor­ską wer­sję se­ria­lu ani­mo­wa­ne­go „Bry­ga­da RR”, któ­ry opo­wia­dał o przy­go­dach wie­wió­rek: Chi­pa i Da­le­’a. Pro­jekt po­ka­że nam po­cząt­ki dru­ży­ny, a jego sce­na­riu­szem zaj­mie się Rob Ru­gan, do­tych­czas re­ży­se­ru­ją­cy re­kla­my. Film po­łą­czy ani­ma­cję trój­wy­mia­ro­wą ze zdję­cia­mi z ak­to­ra­mi.
Lu­bi­łem „Bry­ga­dę RR”” w dzie­ciń­stwie i tro­chę nie­po­ko­ję się o tę pro­duk­cję. Trzy­mam jed­nak kciu­ki, by wy­szła do­brze.

Nie ży­je Phi­lip Sey­mo­ur Hof­f­man


Wczo­raj, w wie­ku 46 lat, zmarł ak­tor Phi­lip Sey­mo­ur Hof­f­man, zna­ny z ról w „Ca­po­te”, „Za­nim dia­beł do­wie się, że je­steś mar­twy”, czy „Mi­strzu”. To du­ża stra­ta dla świa­ta fil­mu.

SE­RIA­LE


„Sher­lock” w TVP 2


W nie­dzie­lę 2 mar­ca o go­dzi­nie 21.10 TVP 2 roz­pocz­nie emi­sję se­ria­lu „Sher­lock”. Sta­cja wy­emi­tu­je wszyst­kie dzie­więć od­cin­ków, każ­dy co ty­dzień. To zna­ko­mi­ta oka­zja dla tych, któ­rzy jesz­cze z se­ria­lem nie mie­li oka­zji się za­po­znać — na­praw­dę war­to (a mo­ją opi­nię na te­mat trze­cie­go se­zo­nu prze­czy­ta­cie: tu, tu, tutu).

Po­sta­ci „How I Met Your Dad””


W In­ter­ne­cie po­ja­wi­ły się opi­sy po­sta­ci z szy­ko­wa­nej na je­sień, sio­strza­nej pro­duk­cji „Jak po­zna­łem wa­szą mat­kę”, czy­li „How I Met Your Dad”. Oto one:
 • Sal­ly — jest ener­gicz­na, nie­po­rząd­na i nie­prze­wi­dy­wal­na — to żeń­ska wer­sja Pio­tru­sia Pana, któ­ra ni­gdy nie do­ro­sła i nie ma zie­lo­ne­go po­ję­cia, do­kąd w ży­ciu zmie­rza. Po roku mał­żeń­stwa za­czy­na się za­sta­na­wiać nad odej­ściem od mę­ża, Ga­vi­na. W cza­sie wy­da­rzeń, któ­re za­pro­wa­dzą ją do nie­unik­nio­ne­go roz­wo­du, bę­dzie szu­kać wspar­cia i po­ra­dy w krę­gu bli­skich przy­ja­ciół. W jego skład wcho­dzą…
 • Ju­liet — sek­sow­na, eks­tra­wa­ganc­ka, ener­ge­tycz­na im­pre­zo­wicz­ka i naj­lep­sza przy­ja­ciół­ka Sal­ly. Pro­wa­dzi po­pu­lar­ne­go blo­ga mo­do­we­go. Jest za­chwy­co­na, że Sal­ly chce ze­rwać ze śmier­tel­nie nud­nym Ga­vi­nem.
 • Dan­ny — star­szy brat Sal­ly, gej, WZA, osią­ga­ją­cy wy­ni­ki lep­sze od spo­dzie­wa­nych praw­nik, któ­ry nie­wie­le ma wspól­ne­go z sio­strą. Mimo to łą­czą ich sil­ne wię­zy, któ­re zo­sta­ną pod­da­ne pró­bie, kie­dy Sal­ly po­sta­no­wi wpro­wa­dzić się do Dan­ny­’e­go po ze­rwa­niu z Ga­vi­nem.
 • Todd — cie­pły i otwar­ty mąż Dan­ny­’e­go i je­den z naj­bliż­szych przy­ja­ciół Sal­ly z cza­sów stu­diów. W prze­ci­wień­stwie do Dan­ny­’e­go, Todd chęt­nie przyj­mu­je Sal­ly do domu.
 • Frank — gło­wa dzia­łu IT blo­ga Ju­liet. To przy­stoj­ny kom­pu­te­ro­wy ma­niak. Czu­je coś do Sal­ly, jed­nak są to uczu­cia jed­no­stron­ne. Przy­naj­mniej na ra­zie.
 • Nar­ra­tor — Sal­ly z przy­szło­ści­.O­po­wia­da o przesz­łych wy­da­rze­niach swo­im dzie­ciom.
Niby jest tu za­rów­no wy­star­cza­ją­co du­żo po­do­bieństw jak i róż­nic w sto­sun­ku do ory­gi­na­łu, ale za­sta­na­wiam się, czy to nie bę­dzie zwy­kłe od­ci­na­nie ku­po­nów od po­pu­lar­no­ści „Jak po­zna­łem wa­szą mat­kę”.

Jen­ni­fer Car­pen­ter w „Sea of Fire”


Jen­ni­fer Car­pen­ter, zna­na naj­le­piej z roli De­bry Mor­gan w se­ria­lu „De­xter” (mo­ja re­cen­zja fina­ło­we­go se­zo­nu tu­taj) za­gra jed­ną z głów­nych ról w se­ria­lu „Sea of Fire”, bę­dą­ce­go ad­ap­ta­cją ho­len­der­skie­go „Vu­rzee”. Ory­gi­nał opo­wia­dał o trzech na­sto­lat­kach, któ­re wzię­ły udział w zdję­ciach do fil­mu por­no­gra­ficz­ne­go, co spo­wo­do­wa­ło roz­łam w ich ro­dzi­nach i do­pro­wa­dzi­ło do za­gi­nię­cia, mor­der­stwa oraz wyj­ścia na jaw in­nych ta­jem­nic. Ca­pren­ter wcie­li się w agent­kę FBI, Leah, któ­ra zba­da oko­licz­no­ści za­gi­nię­cia jed­nej z dziew­czyn.
Ame­ry­kań­skie ad­ap­ta­cje za­gra­nicz­nych for­ma­tów nie za­wsze się uda­ją, ale za pro­duk­cję z Car­pen­ter trzy­mam kciu­ki, bo to świet­na ak­tor­ka. Szko­da tyl­ko, że so­bie nie po­prze­kli­na — pro­jekt po­wsta­je dla ABC :)

Bo­uqu­et i Cole w „Dziec­ku Ro­se­ma­ry”


Ob­sa­da „Dziec­ka Ro­se­ma­ry” się po­więk­sza, tak samo jak moje oba­wy wo­bec tego pro­jek­tu­.Tym ra­zem, do­łą­czy­ły do nie­go Ca­ro­le Bo­uqu­et ("Tyl­ko dla two­ich oczu­”) któ­ra wcie­li się w Mar­gaux Ca­sta­vet (w ory­gi­na­le Min­nie) oraz Chri­sti­na Cole ("Klą­twa upa­dłych anio­łó­w”) któ­ra za­gra przy­ja­ciół­kę Ro­se­ma­ry, Ju­lie. Jed­no­cze­śnie je­stem cie­kaw i bo­ję się efek­tu koń­co­we­go.

Emmy w sierp­niu i w po­nie­dzia­łek


Sta­cja NBC oraz Aka­de­mia Te­le­wi­zyj­na usta­li­ły da­tę wrę­cze­nia na­gród Emmy na 25 sierp­nia — to już tra­dy­cja, że kie­dy ce­re­mo­nię emi­tu­je NBC, od­by­wa się ona wcze­śniej o mie­siąc niż za­zwy­czaj (co spo­wo­do­wa­ne jest wrze­śnio­wą emi­sją roz­gry­wek fut­bo­lu ame­ry­kań­skie­go). Za­dzi­wia­ją­cy jest jed­nak fakt, że gala, po raz pierw­szy od nie­mal czter­dzie­stu lat, od­bę­dzie się nie w nie­dzie­lę, a w po­nie­dzia­łek. Sta­cja pier­wot­nie ce­lo­wa­ła w 24 sierp­nia, ale osta­tecz­nie po­sta­no­wio­no z ta­kiej daty zre­zy­gno­wać, by unik­nąć kon­fron­ta­cji z MTV Mu­sic Awards. Cie­ka­we, jak wpły­nie to na oglą­dal­ność ce­re­mo­nii.

KO­MIK­SY


„Pro­sto z pie­kła” zo­sta­nie wzno­wio­ne w Pol­sce


„Pro­sto z pie­kła” — po­wieść gra­ficz­na Ala­na Mo­ore­’a i Ed­die­’e­go Camp­bel­la (po­czy­ta­cie o niej wię­cej tu­taj) o Ku­bie Roz­pru­wa­czu zo­sta­nie wzno­wio­na w Pol­sce w tym roku. To zna­ko­mi­ta oka­zja dla tych, któ­rzy nie mie­li oka­zji za­opa­trzyć się jesz­cze w swój eg­zem­plarz. A na­praw­dę war­to.

MU­ZY­KA


Wi­thin Temp­ta­tion z Pio­trem Ro­guc­kim i Da­ve­’em Pir­ne­rem


Wi­thin Temp­ta­tion wy­da­li naj­now­szy sin­giel, „The Who­le World is Wat­ching”, któ­ry na­gra­li w dwóch wer­sjach. Pierw­szą z nich z Da­ve­’em Pir­ne­rem (So­ul Asy­lum):


Na­to­miast dru­gą z Pio­trem Ro­guc­kim z ze­spo­łu Coma:Szcze­rze mó­wiąc, o wie­le le­piej słu­cha mi się wa­rian­tu z „na­szym” czło­wie­kiem. A Wam?

Komentarze

Popularne posty