Maniak podsumowuje tydzień #30

FIL­MY


No­mi­na­cje do Or­łów


Ogło­szo­no no­mi­na­cje do Or­łów — pol­skich od­po­wied­ni­ków Osca­rów. Oto, kto zna­lazł się na li­ście:

Naj­lep­szy film eu­ro­pej­ski:
 • „Ko­ne­ser” Giu­sep­pe Tor­na­to­re
 • „Su­gar Man” Ma­lik Ben­djel­lo­ul
 • „Ży­cie Ade­li: Roz­dział 1 i 2” Ab­del­la­tif Ke­chi­che
Od­kry­cie roku:
 • Aga­ta Trze­bu­chow­ska – Naj­lep­sza Głów­na Rola Ko­bie­ca – „I­da”
 • Bodo Kox – Naj­lep­sza Re­ży­se­ria – „Dziew­czy­na z sza­fy”
 • Łu­kasz Żal – Naj­lep­sze Zdję­cia – „I­da”
Naj­lep­szy dźwięk:
 • Gu­il­lau­me Le Braz, Ja­cek Ha­me­la „I­ma­gi­ne”
 • Ma­rek Wron­ko „Am­baS­Sa­da”
 • Mi­chał Żar­nec­ki „Sy­be­ria­da pol­ska”
Naj­lep­szy mon­taż:
 • Ce­za­ry Grze­siuk „I­ma­gi­ne”
 • Ja­ro­sław Ka­miń­ski „I­da”
 • Krzysz­tof Szpet­mań­ski „Ch­ce się żyć”
 • Mi­le­nia Fie­dler, Gra­ży­na Gra­doń „Wa­łę­sa. Czło­wiek z na­dziei”
Naj­lep­sze ko­stiu­my:
 • Alek­san­dra Stasz­ko „I­da”
 • Bar­ba­ra Si­kor­ska­-Bo­uf­fał „Pa­pu­sza”
 • Mag­da­le­na Bie­drzyc­ka „Wa­łę­sa. Czło­wiek z na­dziei”
Naj­lep­sza sce­no­gra­fia:
 • An­drzej Ha­liń­ski „Dziew­czy­na z sza­fy”
 • Anna Wun­der­lich „Pa­pu­sza”
 • Ja­nusz So­snow­ski, Mi­chał Hó­zma­n-Mi­rza­-Sul­kie­wicz „Sy­be­ria­da pol­ska”
 • Ka­ta­rzy­na So­bań­ska, Mar­cel Sła­wiń­ski „I­da”
 • Mag­da­le­na Di­pont „Wa­łę­sa. Czło­wiek z na­dziei”
Naj­lep­sza mu­zy­ka:
 • Ale­xan­dre De­splat „We­nus w fu­trze”
 • Jan Kan­ty Paw­luś­kie­wicz „Pa­pu­sza”
 • Ma­te­usz Po­spie­szal­ski „Mój bie­gun”
Naj­lep­sza dru­go­pla­no­wa rola ko­bie­ca:
 • Anna Neh­re­bec­ka „Ch­ce się żyć”
 • Jo­an­na Ku­lig „Nieu­lot­ne”
 • Mar­ta Nie­rad­kie­wicz „Pły­ną­ce wie­żow­ce”
Naj­lep­sza dru­go­pla­no­wa rola mę­ska:
 • Adam Wo­ro­no­wicz „Mi­łość”
 • Ar­ka­diusz Ja­ku­bik „Ch­ce się żyć”
 • Eryk Lu­bos „Dziew­czy­na z sza­fy”
Naj­lep­sza głów­na rola ko­bie­ca:
 • Aga­ta Ku­le­sza „I­da”
 • Agniesz­ka Gro­chow­ska „Wa­łę­sa. Czło­wiek z na­dziei”
 • Jo­wi­ta Bud­nik „Pa­pu­sza”
Naj­lep­szy film do­ku­men­tal­ny:
 • „In­ny świat” Do­ro­ta Kę­dzie­rzaw­ska
 • „Mi­łość” Fi­lip Dzier­żaw­ski
 • „Oj­ciec i syn” Pa­weł Ło­ziń­ski
Naj­lep­sza głów­na rola mę­ska:
 • Da­wid Ogrod­nik „Ch­ce się żyć”
 • Ja­nusz Ga­jos „U­kład za­mknię­ty”
 • Ro­bert Więc­kie­wicz „Wa­łę­sa. Czło­wiek z na­dziei”
Naj­lep­szy sce­na­riusz:
 • An­drzej Ja­ki­mow­ski „I­ma­gi­ne”
 • Ma­ciej Pie­przy­ca „Ch­ce się żyć”
 • Pa­weł Paw­li­kow­ski, Re­bec­ca Len­kie­wicz „I­da”
Naj­lep­sze zdję­cia:
 • Adam Ba­jer­ski „I­ma­gi­ne”
 • Krzysz­tof Ptak, Woj­ciech Sta­roń „Pa­pu­sza”
 • Łu­kasz Żal, Ry­szard Len­czew­ski „I­da”
Naj­lep­sza re­ży­se­ria:
 • An­drzej Ja­ki­mow­ski „I­ma­gi­ne”
 • Ma­ciej Pie­przy­ca „Ch­ce się żyć”
 • Pa­weł Paw­li­kow­ski „I­da”
Naj­lep­szy film:
 • „Ch­ce sie żyć” Ma­ciej Pie­przy­ca
 • „I­da” Pa­weł Paw­li­kow­ski
 • „I­ma­gi­ne” An­drzej Ja­ki­mow­ski

No­mi­na­cje jak naj­bar­dziej za­słu­żo­ne i cie­ka­we, choć szko­da, że po­szcze­gól­ne ka­te­go­rie miesz­czą tak ma­ło kan­dy­da­tów. Tym nie­mniej bar­dzo je­stem cie­kaw wy­ni­ków, bo nie za­wsze są oni od razu wia­do­mi.

Spój­ne ani­mo­wa­ne uni­wer­sum DC po­twier­dzo­ne


Oficjal­nie po­twier­dzo­no to o czym mó­wi­ło się już od ja­kie­goś cza­su — „Ju­sti­ce Le­ague: War” bę­dzie pierw­szym fil­mem ani­mo­wa­nym DC ze wspól­ne­go uni­wer­sum. W jego ra­mach uka­zy­wać bę­dą się ani­ma­cje w dwóch se­riach: „Li­ga Spra­wie­dli­wo­ści” oraz „Bat­man”. Po­nad­to, każ­de­go roku bę­dzie wy­da­wa­ny do­dat­ko­wy film spo­za uni­wer­sum.
To do­bra wia­do­mość. Przy­kład ak­tor­skich pro­duk­cji Ma­rve­la po­ka­zał, że fil­mo­we uni­wer­sa się spraw­dza­ją i są do­sko­na­łym na­rzę­dziem do bu­do­wa­nia mar­ki. Cie­szę się też, że po­zo­sta­wio­na zo­sta­ła furt­ka w po­sta­ci do­dat­ko­we­go fil­mu, któ­ry nie bę­dzie na­le­żał do uni­wer­sum, bo to po­zwo­li twór­com na tro­chę swo­bo­dy i nie bę­dzie ich zu­peł­nie ogra­ni­czać.

Emma Wat­son u Ame­nába­ra


Emma Wat­son, ko­ja­rzo­na głów­nie z roli Her­mio­ny Gran­ger, za­gra w naj­now­szym fil­mie Ale­jan­dro Ame­nába­ra, re­ży­se­ra zna­ko­mi­tych „O­twórz oczy” i „In­nych”. Ob­raz za­ty­tu­ło­wa­ny jest „Re­gres­sion”, a szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje o jego fa­bu­le są na ra­zie trzy­ma­ne w ta­jem­ni­cy. W fil­mie wy­stą­pi tak­że Ethan Haw­ke.
Bar­dzo lu­bię fil­my Ame­nába­ra, dla­te­go z ca­łe­go ser­ca ki­bi­cu­ję temu pro­jek­to­wi. Wat­son po­ka­za­ła, że jest ak­tor­ką nie­złą i mam na­dzie­ję, że „Re­gres­sion” bę­dzie ko­lej­nym kro­kiem w jej ka­rie­rze, któ­ry ugrun­tu­je jej po­zy­cję. A sko­ro za ste­ra­mi jest Ame­nábar, to mam do­bre prze­czu­cia.

Paul Bet­ta­ny w „A­ge of Ul­tron”


Paul Bet­ta­ny za­gra w kon­ty­nu­acji „A­ven­gers”. Wska­zy­wa­ło­by to na re­ak­ty­wa­cję sys­te­mu J.A.R.V.I.S., jed­nak nic bar­dziej myl­ne­go. Tym ra­zem, Bet­ta­ny za­gra in­ną ro­lę, a mia­no­wi­cie Vi­sio­na, cy­bor­ga po­wią­za­ne­go z głów­nym czar­nym cha­rak­te­rem fil­mu, Ul­tro­nem. Bar­dzo je­stem cie­kaw, jak po­ra­dzi so­bie w ak­cji.

HI­SHE: „M­rocz­ne Wid­mo”


Eki­pa „How It Sho­uld Have En­ded” nie próż­nu­je i udo­stęp­nia ko­lej­ny film z al­ter­na­tyw­nym za­koń­cze­niem wiel­kie­go fil­mo­we­go hitu. Tym ra­zem sku­pia się na pierw­szej czę­ści no­wej try­lo­gii „Gwiezd­nych Wo­jen” — „M­rocz­nym Wid­mie”. Oto efek­ty ich pra­cy:


Jak zwy­kle traf­ne i za­baw­ne:)

SE­RIA­LE


Ben McKen­zie Gor­do­nem


Wresz­cie wy­ja­wio­no na­zwi­sko ak­to­ra, któ­ry wcie­li się w po­stać mło­de­go Ja­me­sa Gor­do­na w se­ria­lu „Go­tham”. Bę­dzie to Ben McKen­zie, zna­ny mię­dzy in­ny­mi z ról w „Ży­ciu na fali”, „So­uth­land” czy „88 mi­nu­tach”, a tak­że z pod­kła­da­nia gło­su Bru­ce­’o­wi Way­ne­’o­wi w ani­ma­cji „Bat­man: Rok Pierw­szy”. Nie jest to więc dla nie­go pierw­sze ze­tknię­cie ze świa­tem czło­wie­ka­-nie­to­pe­rza.
W se­ria­lu Gor­don bę­dzie ide­ali­stą, po­cząt­ku­ją­cym ofice­rem wy­dzia­łu za­bójstw po­li­cji Go­tham Ci­ty, stu­den­cką gwiaz­dą fut­bo­lu i bo­ha­te­rem wo­jen­nym.
McKen­zie bę­dzie miał po Ga­rym Old­ma­nie cięż­kie za­da­nie, dla­te­go moc­no trzy­mam za nie­go kciu­ki. Sam ak­tor obie­cu­je, że do­ło­ży wszel­kich sta­rań, by tego nie za­wa­lić. Wie­rzę, że stwo­rzy cie­ka­wą kre­ację.

Ob­sa­dzo­no Iris i Vi­be­’a we „Fla­shu”


Can­di­ce Pat­ton (”The Ga­me­”) wcie­li się w Iris West, na­to­miast broad­way­owy ak­tor Car­los Val­des za­gra Ci­sco Ra­mo­na, zna­ne­go rów­nież jako Vibe. Ak­to­rzy po­ja­wią się w pi­lo­cie pla­no­wa­ne­go spi­n-of­fu se­ria­lu „A­rrow” za­ty­tu­ło­wa­ne­go „Flash”. Cięż­ko co­kol­wiek o nich na tę chwi­lę po­wie­dzieć, ale mam na­dzie­ję, że za­li­czą uda­ne wy­stę­py.

Eric Lan­ge w „O­UAT”


Eric Lan­ge ("Za­gu­bie­ni­”) za­wi­ta do Za­cza­ro­wa­ne­go w dru­giej czę­ści trze­cie­go se­zo­nu „On­ce Upon a Time”. Ak­tor wcie­li się w młod­szą wer­sję ojca Kró­lew­ny Śnież­ki, Le­opol­da. W „Za­gu­bio­nych” Lan­ge stwo­rzył bar­dzo cie­ka­wą kre­ację i je­stem cie­kaw, jak wy­pad­nie w „Once…”.

„Ron­ja, cór­ka zbój­ni­ka” od stu­dia Ghi­bli


Stu­dio Ghi­bli wy­pro­du­ku­je pierw­sze w swej ka­rie­rze od­cin­ko­we ani­me, prze­zna­czo­ne do emi­sji w te­le­wi­zji. Se­rial opar­ty bę­dzie na książ­ce Astrid Lind­gren „Ron­ja, cór­ka zbój­ni­ka” i za­ty­tu­ło­wa­ny „San­zo­ku no mu­su­me Ron­ja” (『山賊の娘ローニャ』). Za jego re­ży­se­rię bę­dzie od­po­wia­dał syna Miy­aza­kie­go Ha­ya­o (宮崎駿) — Go­rō (吾朗), au­tor fil­mów: „Ge­do Sen­ki” (『ゲド戦記』; „O­po­wie­ści z Zie­mio­mo­rza­”) oraz „Ko­ku­ri­ko saka kara” (『コクリコ坂から』; „Ma­ko­we wzgó­rze­”).
Książ­kę czy­ta­łem w dzie­ciń­stwie i je­dy­ne, co pa­mie­tam, to to że mi się po­do­ba­ła (no, mo­że trosz­kę wię­cej). Cze­kam z nie­cier­pli­wo­ścią na ani­me, bo wszyst­ko (a przy­naj­mniej więk­szość), co od Stu­dia Ghib­li, jest do­bre.

KO­MIK­SY


Geoff Johns przej­mie „Su­per­ma&shyna”


Bar­dzo do­bra ko­mik­so­wa wia­do­mość — Scott Lob­dell prze­sta­je na wio­snę pi­sać se­rię „Su­per­man”, a przej­mu­je ją od nie­go Geoff Johns ("Green Lan­tern” „Li­ga Spra­wie­dli­wo­ści” „A­qua­man”) Za war­stwę gra­ficz­ną bę­dzie zaś od­po­wia­dał John Ro­mi­ta Jr, do tej pory pra­cu­ją­cy głów­nie dla Ma­rve­la. Styl Ro­mi­ty nie­ko­niecz­nie do mnie prze­ma­wia, ale je­stem pe­wien, że ra­zem pa­no­wie wresz­cie przy­wró­cą fla­go­wej se­rii DC, ja&shyką jest „Su­per­man”, daw­ny blask.

GRY


Bę­dzie nowy Duke Nu­kem


Świat już raz się skoń­czył, wraz z na­dej­ściem „Du­ke Nu­kem Fo­re­ver” (k­tó­ry nie­ste­ty nie oka­zał się ta­ką grą, ja­kiej ocze­ki­wa­no), ale wy­glą­da na to że skoń­czy się raz jesz­cze. No do­bra, mo­że się nie skoń­czy, ale Ksią­żę za to po­wró­ci. Tym ra­zem nie w for­mie FPS-a, a ac­tion RPG-a pod ty­tu­łem „Du­ke Nu­kem: Mass De­struc­tion”. Cie­ka­we, czy bę­dzie trze­ba cze­kać na nią tak dłu­go, jak na po­przed­ni­ka…

Błę­dy? A co tam, li­czy się kasa!


Do po­wro­tu do „Ar­kham Ori­gins” wciąż pró­bu­ję się za­brać, bo mnó­stwo błę­dów sku­tecz­nie znie­chę­ci­ło mnie od za­li­cze­nia wszyst­kich mi­sji po­bocz­nych. A co na to twór­cy? Zda­ją so­bie spra­wę z sy­tu­acji, ale nie ma­ją za­mia­ru sku­piać się na na­pra­wia­niu gry (po­mi­mo wy­da­nia kil­ku ła­tek, nie wy­eli­mi­no­wa­no do­kucz­li­wych błę­dów zu­peł­nie). Ca­łą uwa­gę po­świę­ca­ją ra­czej ko­lej­ne­mu płat­ne­mu DLC. W koń­cu klu­czem do suk­ce­su jest szu­ka­nie spo­so­bów na wy­cią­ga­nie pie­nię­dzy, nie sza­cu­nek do gra­czy…

Komentarze

Popularne posty